Language of document :

Жалба, подадена на 30 ноември 2018 г. от Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.)срещу определението, постановено от Общия съд (седмисъстав) на 28 септември 2018 г. по дело T-713/17, Motex/Комисия

(Дело C-748/18 P)

Език на производството: унгарски

Страни

Жалбоподател: Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.) (представител: L. Szabó)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да обяви жалбата за допустима и основателна и вследствие на това да отмени определението на Общия съд (седми състав), постановено на 28 септември 2018 г. по дело T-713/17, Motex/Комисия, съобщено на жалбоподателя на 1 октомври 2018 г.

да върне делото за ново разглеждане от Общия съд, за да се произнесе по второто и четвърто възражение за недопустимост.

да осъди ответника на първа инстанция да заплати съдебните разноски в първоинстанционното производство и в производството по обжалване, освен ако делото бъде върнато на Общия съд, като в този случай иска от Съда да не се произнася по съдебните разноски, а този въпрос да бъде решен с окончателното решение.

Основания и основни доводи

Първо основание

Жалбоподателят изтъква, че обстоятелството, че жалбата му е за отмяна на решение да не се повдигат възражения по смисъла на член 4, параграф 3 от Регламент № 659/19991 обосновава твърдението му относно защитата на процесуалните му права, поради което той трябва да бъде считан за засегната страна и, че жалбата му имплицитно съдържа позоваване, по аналогия, на защитата на тези права.

Второ основание

Като се има предвид, че Общият съд е тълкувал приложение към жалбата и дори се е произнесъл по същество въз основа на това тълкуване, няма основания да се твърди, че не е длъжен да търси в приложенията и да установява изтъкнатите от жалбоподателя основания.

Изискването на Общия съд жалбоподателят да посочи „конкретните и осезаеми“ последици, настъпили от нарушаването на конкуренцията в правната му сфера и да обоснове по този начин, че обжалваният правен акт го засяга пряко оказва въздействие върху преценката на фактите. По този начин той изопачава изискването за пряко засягане.

Трето основание

В случай че ответникът твърди в производството, че оспорваните решения не подлежат на обжалване жалбата, тъй като не са окончателни, доколкото все още разследването е в ход, този въпрос трябва да бъде решен от съда преди произнасянето по останалите въпроси относно допустимостта.

____________

1 Регламент (EО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 година за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО (ОВ L 83, 1999 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 41).