Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 30. listopadu 2018 společností Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.) proti usnesení Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 28. září 2018 ve věci T-713/17, Motex v. Komise

(Věc C-748/18 P)

Jednací jazyk: maďarština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.) (zástupce: L. Szabó, ügyvéd)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

rozhodl, že kasační opravný prostředek je přípustný a opodstatněný a zrušil v důsledku toho usnesení Tribunálu (sedmého senátu) vydané dne 28. září 2018 ve věci T-713/17, Motex v. Komise, které bylo doručeno navrhovatelce dne 1. října 2018;

vrátil věc zpět Tribunálu, aby rozhodl o druhém a čtvrtém důvodu nepřípustnosti;

uložil žalované v prvním stupni náhradu nákladů řízení v prvním stupni a řízení o kasačním opravném prostředku, ledaže Soudní dvůr vrátí věc Tribunálu, přičemž v tom případě navrhovatelka navrhuje, aby nebylo o uvedených nákladech rozhodnuto v této fázi, ale až v konečném rozhodnutí.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

1.    První důvod

Navrhovatelka tvrdí, že skutečnost, že její žaloba směřuje ke zrušení rozhodnutí nevznášet námitky ve smyslu čl. 4 odst. 3 nařízení č. 659/19991 , je oporou pro její tvrzení ohledně obrany jejích procesních práv, takže je třeba ji považovat za dotčenou stranu, a že její žaloba se týká implicitně, prostřednictvím odkazu, právní ochrany.

2.    Druhý důvod

Vzhledem k tomu, že Tribunál vyložil přílohy žaloby a dokonce na základě uvedeného výkladu rozhodl ve věci samé, nelze tvrdit, že není povinen hledat a zjišťovat v přílohách důvody uváděné žalobkyní.

Požadavek Tribunálu, aby žalobkyně uvedla „konkrétní a hmatatelné“ důsledky narušení hospodářské soutěže na její situaci a odůvodnila tak, že napadený právní akt se jí bezprostředně dotýká, se týká posouzení skutkového stavu. Tím Tribunál zkresluje požadavek bezprostředního dotčení.

3.    Třetí důvod

V rozsahu, v němž žalovaná v řízení tvrdí, že proti napadeným rozhodnutím nelze zpochybnit, jelikož nejsou konečná, neboť nadále probíhá šetření, musí soudní rozhodnutí o této záležitosti předcházet rozhodnutí o ostatních otázkách přípustnosti.

____________

1     Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (Úř. věst. L 83, s. 1; Zvl. vyd. 08/01, s. 339).