Language of document :

Valitus, jonka Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.) on tehnyt 30.11.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-713/17, Motex v. komissio, 28.9.2018 antamasta määräyksestä

(asia C-748/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Asianosaiset

Valittaja: Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.) (edustaja: L. Szabó, ügyvéd )

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

toteaa, että valitus voidaan ottaa tutkittavaksi ja että se on perusteltu, kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa Motex v. komissio (T-713/17, ei julkaistu, EU:T:2018:631) 28.9.2018 antaman määräyksen, joka annettiin tiedoksi valittajalle 1.10.2018;

palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen, jotta tämä ratkaisisi toisen ja neljännen oikeudenkäyntiväitteen;

velvoittamaan komission korvaamaan ensimmäisessä oikeusasteessa ja unionin tuomioistuimessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut, jollei unionin tuomioistuin palauta asiaa yleiseen tuomioistuimeen, missä tapauksessa valittaja vaatii, ettei kyseinen tuomioistuin anna päätöstä ensimmäisessä oikeusasteessa ja unionin tuomioistuimessa aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista tässä vaiheessa vaan vasta antaessaan lopullisen tuomion.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäinen valitusperuste

Valittaja katsoo vedonneensa menettelyllisten oikeuksiensa suojaamiseen; valittajaa on siis tässä asiassa pidettävä osapuolena, jota asia koskee, koska sen kanteessa vaadittiin kumoamaan vastustamatta jättämisestä asetuksen N:o 659/19991 4 artiklan 3 kohdan perusteella tehty päätös ja koska kanteessa vaadittiin implisiittisesti näiden oikeuksien suojaamista.

Toinen valitusperuste

Kun unionin yleinen tuomioistuin tulkitsi kanteen liitettä ja kun se tämän tulkinnan nojalla teki aineellisen ratkaisun, sen toteamus, jonka mukaan sen tehtäviin ei kuulunut tutkia ja yksilöidä kantajan kyseisessä liitteessä esittämiä perusteita, ei ole perusteltu.

Unionin yleinen tuomioistuin, joka vaati kantajaa esittämään todisteet siitä, että kilpailun vääristymisestä aiheutui ”konkreettisia ja käsin kosketeltavia vaikutuksia” tämän tilanteeseen, ja siitä, että riidanalainen toimi koski kantajaa suoraan, arvioi tilanteen tosiseikkoja harhaanjohtavasti. Näin ollen se vääristeli kantajaa suoraan koskevalle toimelle asetettuja edellytyksiä.

Kolmas valitusperuste

Vastaaja on menettelyn kuluessa väittänyt, ettei riidanalaisia päätöksiä voida riitauttaa, koska niitä ei voida pitää lopullisina päätöksinä sen vuoksi, että tutkinta on vielä kesken, joten unionin tuomioistuimen on ratkaistava tämä kysymys ennen kuin se lausuu tutkittavaksi ottamiseen liittyvistä muista kysymyksistä.

____________

1 Perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22.3.1999 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 659/1999 (EYVL 1999, L 83, s. 1).