Language of document :

2018 m. lapkričio 30 d. Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. rugsėjo 28 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-713/17 Motex / Komisija

(Byla C-748/18 P)

Proceso kalba: vengrų

Šalys

Apeliantė: Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.), atstovaujama ügyvéd L. Szabó

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Apeliaciniame skunde Motex Kft. Bendrojo Teismo prašo:

–    pripažinti šį apeliacinį skundą priimtinu ir pagrįstu, todėl panaikinti 2018 m. rugsėjo 28 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimtą nutartį Motex / Komisija (byla T-713/17), apie kurią apeliantei pranešta 2018 m. spalio 1 d.

–    grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad jis priimtų sprendimą dėl antrojo ir ketvirtojo nepriimtinumu grindžiamų prieštaravimų.

–    nurodyti atsakovei pirmojoje instancijoje padengti pirmojoje ir apeliacinėje instancijose patirtas bylinėjimosi išlaidas, nebent byla būtų grąžinta Bendrajam Teismui, tokiu atveju apeliantė prašo šioje stadijoje nepriimti sprendimo dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmojoje ir apeliacinėje instancijose, o kad dėl jų būtų nuspręsta priimant galutinį sprendimą.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.    Pirmasis pagrindas

Apeliantė teigia, kad tai, jog savo ieškiniu prašo panaikinti sprendimą nepateikti prieštaravimų, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 659/19991 4 straipsnio 3 dalį, pagrindžia jos argumentus dėl jos procedūrinių teisių apsaugos, vadinasi, ji turi būti laikoma suinteresuotąja šalimi, be to, jos ieškinyje netiesiogiai daroma nuoroda į argumentą dėl teisminės apsaugos.

2.    Antrasis pagrindas

Atsižvelgiant į tai, kad Bendrasis Teismas aiškino ieškinio priedus ir remdamasis šiuo aiškinimu sprendė dėl esmės, negalima pagrįstai teigti, jog jis neturi pareigos surasti ir nustatyti ieškovės argumentus, išdėstytus prieduose.

Bendrojo Teismo reikalavimas, kad ieškovė turi nurodyti „konkretų ir apčiuopiamą poveikį“, kurį padarė konkurencijos iškraipymas jos situacijai, taigi įrodyti, kad ginčijamas teisės aktas yra tiesiogiai su ja susijęs, turi įtakos jo faktinių aplinkybių vertinimui. Taigi iškraipomas tiesioginės sąsajos kriterijus.

3.    Trečiasis pagrindas

Kadangi atsakovė vykstant procesui teigė, kad ginčijami sprendimai negali būti skundžiami, nes jie nėra galutiniai, kadangi dar vyksta tyrimas, šį klausimą teismas turi išspręsti dar prieš priimdamas sprendimą dėl kitų su priimtinumu susijusių klausimų.

____________

1 1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 659/1999, nustatantis išsamias EB Sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles (OL L 83, 1999, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 1 t., p. 339).