Language of document :

Odwołanie od postanowienia Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 28 września 2018 r. w sprawie T-713/17, Motex/Komisja, wniesione w dniu 30 listopada 2018 r. przez Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.)

(Sprawa C-748/18 P)

Język postępowania: węgierski

Strony

Wnoszący odwołanie: Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.) (przedstawiciel: L. Szabó)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszącego odwołanie

Wnosząca odwołanie zwraca się do Trybunału o :

uznanie odwołania za dopuszczalne i zasadne i, co za tym idzie, uchylenie postanowienia wydanego przez Sąd (siódma izba) w dniu 28 września 2018 r. w sprawie Motex/Komisja (T-713/17, niepublikowane, EU:T:2018:631), w postaci podanej do jej wiadomości w dniu 1 października 2018 r.;

odesłanie sprawy do Sądu, aby ten wydał rozstrzygnięcie w przedmiocie drugiej i czwartej części zarzutu niedopuszczalności;

obciążenie pozwanej w pierwszej instancji kosztami postępowania w obu instancjach, chyba, że Trybunał nie odeśle sprawy do Sądu, w którym to przypadku wnosząca odwołanie zwraca się doń o niewydawanie na tym etapie rozstrzygnięcia o kosztach postępowania w obu instancjach, lecz zawarcie tego rozstrzygnięcia w orzeczeniu kończącym sprawę.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzut pierwszy

Wnosząca odwołanie twierdzi, że, ze względu na to, iż jej żądanie dotyczy stwierdzenia nieważności decyzji o niewnoszeniu zastrzeżeń w rozumieniu art. 4 ust. 3 rozporządzenia nr 659/1999 1 , należy uznać ją za stronę zainteresowaną, a jej skarga dotyczy w dorozumiany sposób dotyczy ochrony jej praw proceduralnych.

Zarzut drugi

Ponieważ Sąd dokonał wykładni załączników do skargi i wydał w oparciu o tę wykładnię rozstrzygnięcie co do istoty sprawy, nie może on zasadnie twierdzić, że nie ma on obowiązku wyszukiwać w tych załącznikach wskazanych przez skarżącą zarzutów.

Żądając od strony skarżącej, aby ta dostarczyła dowodu na „konkretny i namacalny skutek”, jaki może w jej sytuacji pociągnąć zakłócenie konkurencji, i wykazała w ten sposób, że zaskarżony akt dotyczy jej bezpośrednio, Sąd przechodzi do oceny sytuacji pod kątem faktycznym. W ten sposób dopuszcza się on przeinaczenia przesłanki „bezpośredniego oddziaływania”.

Zarzut trzeci

W zakresie, w jakim strona pozwana podnosi w trakcie postępowania, że zaskarżone decyzje nie mogą być kwestionowane ze względu na to, iż nie można ich uznać za ostateczne, ponieważ dochodzenie jest jeszcze w toku, orzeczenie w tym względzie winno zostać wydane jeszcze przed rozstrzygnięciem innych kwestii związanych z dopuszczalnością.

____________

1     Rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz.U. L 83, s. 1).