Language of document :

Odvolanie podané 30. novembra 2018: Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.) proti uzneseniu Všeobecného súdu (siedma komora) z 28. septembra 2018 vo veci T-713/17, Motex/Komisia

(vec C-748/18 P)

Jazyk konania: maďarčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.) (v zastúpení: L. Szabó)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka, spoločnosť Motex Kft. navrhuje, aby Súdny dvor:

vyhlásil odvolanie za prípustné a dôvodné a z toho dôvodu zrušil uznesenie všeobecného súdu (siedma komora) z 28. septembra 2018 vo veci Motex/Komisia, T-713/17, ktoré jej bolo oznámené 1. októbra 2018,

vrátil vec späť Všeobecnému súdu na ďalšie konanie, aby rozhodol o druhom a štvrtom žalobnom dôvode týkajúcom sa námietky neprípustnosti,

uložil žalovanej v prvostupňovom konaní povinnosť nahradiť trovy konania na prvom stupni a odvolacieho konania, okrem prípadu, že Súdny dvor vráti vec späť Všeobecnému súdu na ďalšie konanie, pričom v tomto prípade navrhuje, aby o trovách prvostupňového konania a odvolacieho konania nerozhodol v tomto štádiu, ale v rámci konečného rozsudku.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý odvolací dôvod

Odvolateľka tvrdí, že vzhľadom na to, že sa svojou žalobou domáha zrušenia rozhodnutia o nevznesení námietky na základe článku 4 ods. 3 nariadenia č. 659/19991 , odkazuje na ochranu svojich procesných práv a preto ju treba považovať za dotknutú osobu a jej žaloba sa implicitne týmto odkazom týka ochrany práv.

Druhý odvolací dôvod

Vzhľadom na to, že Všeobecný súd podal výklad prílohy žaloby a na základe tohto výkladu rozhodol o vecnej stránke, nemôže dôvodne tvrdiť, že mu neprislúcha hľadať a zisťovať dôvody uvedené žalobkyňou v prílohe.

Všeobecný súd tým, že požadoval od žalobkyne, aby predložila dôkaz o „konkrétnom a hmatateľnom účinku“ skreslenia hospodárskej súťaže na jej situáciu a preukázala tak, že sa jej napadnutý akt priamo dotýka, Všeobecný súd posudzoval skutkový stav situácie. Na základe toho skreslil podmienky priamej dotknuteľnosti.

Tretí odvolací dôvod

Žalovaná v priebehu konania síce tvrdila, že napadnuté rozhodnutia nemožno napadnúť preto, lebo ich nemožno považovať za konečné rozhodnutia z dôvodu, že skúmanie ešte prebieha, o tejto otázke musí rozhodnúť súd ešte pred tým, ako rozhodne o ďalších otázkach prípustnosti.

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (Ú. v. ES L 83, 1999, s. 1; Mim. vyd. 08/001, 339).