Language of document :

Överklagande ingett den 30 november 2018 av Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.) av det beslut som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 28 september 2018 i mål T-713/17, Motex mot kommissionen

(Mål C-748/19 P)

Rättegångsspråk: ungerska

Parter

Klagande: Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.) (ombud: L. Szabó, ügyvéd)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Motex Kft. yrkar att domstolen ska

fastställa att överklagandet kan tas upp till prövning och är välgrundat, och följaktligen upphäva det beslut som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 28 september 2018 i mål T-713/17, Motex mot kommissionen, och som klaganden delgavs den 1 oktober 2018,

återförvisa målet till tribunalen för prövning av den andra och den fjärde avvisningsgrunden, och

förplikta svaranden i första instans att ersätta rättegångskostnaderna i första instans och i målet om överklagande, såvida inte målet återförvisas till tribunalen, för vilket fall det yrkas att frågan om nämnda kostnader ännu inte ska avgöras utan anstå till den slutliga domen.

Grunder och huvudargument

1.    Den första grunden

Klaganden hävdar att den omständigheten att dess ansökan avser ogiltigförklaring av ett beslut om att inte framställa några invändningar, i den mening som avses i artikel 4.3 i förordning nr 659/1999,1 utgör grunden för dess påstående om försvaret av dess processuella rättigheter, varför det ska anses att klaganden är berörd part och att dess ansökan, genom hänvisning, innehåller en underförstådd begäran om domstolsskydd.

2.    Den andra grunden

Eftersom tribunalen tolkade bilagorna till ansökan och dessutom dömde i saken på grundval av nämnda tolkning, kan den inte med fog förklara att den inte är skyldig att i bilagorna söka efter och fastställa de grunder som klaganden åberopat.

Tribunalens krav på att klaganden ska ange de ”konkreta och påtagliga” verkningar som konkurrenssnedvridningen ger upphov till i klagandens situation, och som därigenom medför att den angripna rättsakten berör klaganden direkt, avser en bedömning av de faktiska omständigheterna. Detta utgör en förvanskning av villkoret direkt berörd.

3.    Den tredje grunden

I den mån motparten i förfarandet gör gällande att de angripna besluten inte kan ifrågasättas på grund av att de inte är definitiva, eftersom utredningsförfarandet pågår, måste domstolsavgörandet i detta avseende föregå övriga frågor om upptagande till sakprövning.

____________

1 Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (EGT L 83, 1999, s. 1).