Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 25. ledna 2019 Axa Mediterranean Holding, S.A. proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 15. listopadu 2018 ve věci T-405/11, Axa Mediterranean v. Komise

(Věc C-54/19 P)

Jednací jazyk: španělština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Axa Mediterranean Holding, S.A. (zástupci: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero, A. Lamadrid de Pablo, advokáti)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání

Zrušit rozsudek Tribunálu ze dne 15. listopadu 2018;

vyhovět žalobě na neplatnost a s konečnou platností zrušit napadeného rozhodnutí; a

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Dne 15. listopadu 2018 vydal Tribunál rozsudek ve věci T-405/11, Axa Mediterranean Holding, S.A v. Evropská komise1 , proti kterému je namířen tento kasační opravný prostředek. Rozsudek zamítá žalobu navrhovatelky směřující proti rozhodnutí Evropské komise ze dne 28. října 20092 o „finančním goodwillu“ podle článku 12.5 španělského Ley de Impuesto sobre Sociedades (zákon o dani z příjmu právnických osob).

Na podporu kasačního opravného prostředku navrhovatelka vznáší jediný důvod vycházející z nesprávných právních posouzení, kterými je stižen napadený rozsudek, při výkladu čl. 107 odst. 1 SFEU v souvislosti s pojmem „selektivita“.

Konkrétně tvrdí, že napadený rozsudek pochybil takto:

při určení referenčního systému v první fázi analýzy selektivity;

při určení cíle, se kterým se srovnávají různé skutkové a právní ve druhé fázi analýzy selektivity;

v důsledku toho pochybil také při naložení důkazního břemene a uplatnění zásady proporcionality;

podpůrně, v analýze týkající se údajného nedostatku důkazu vztahu mezi nemožností podniků fúzovat v zahraničí a nabývat podíly v zahraničí; a

podpůrně odmítnutím oddělitelnosti opatření v závislosti na procentním podílu kontroly;

navíc zachováním právně nesprávného odůvodnění rozsudek nahrazuje v několika uvedených bodech odůvodnění rozhodnutí odůvodněním odlišným a vlastním, čímž se dopouští dalších nesprávných právních posouzení.

____________

1 Rozsudek ze dne 15. listopadu 2018, Banco Santander v. Komise (T-227/10, nezveřejněný, EU:T:2018:785).

2 Rozhodnutí Komise 2011/282/ES ze dne 12. ledna 20011 o daňových odpisech finančního goodwillu vzniklého nabytím podílu v zahraničních podnicích C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) zavedených Španělskem (Úř. věst. 2011 L 135, s. 1).