Language of document :

Överklagande ingett den 25 januari 2019 av Axa Mediterranean Holding SA, av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 15 november 2018 i mål T-405/11, Axa Mediterranean/kommissionen

(Mål C-54/19 P)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Axa Mediterranean Holding, SA (ombud: advokaterna J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero, A. Lamadrid de Pablo)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandenas yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom av den 15 november 2018,

bifalla talan om ogiltigförklaring och slutgiltigt ogiltigförklara det omtvistade beslutet, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Den 15 november 2018 meddelade tribunalen dom T-405/11, Axa Mediterranean/kommissionen1 , som förevarande överklagande avser. I domen ogillades klagandens talan om ogiltigförklaring av Europeiska kommissionens beslut av den 12 januari 20112 angående ”finansiellt mervärde”, som regleras i artikel 12.5 i den spanska lagen om bolagsskatt.

Klaganden har till stöd för sitt överklagande åberopat en enda grund, rörande felaktig rättstillämpning i den överklagade domen, vad gäller tolkningen av artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, vad avser begreppet ”selektivitet”.

Klaganden har bland annat gjort gällande att tribunalen

begått ett fel i hur den fastställde referenssystemet, i det första ledet av analysen av eventuell selektivitet,

begått ett fel i hur den fastställde den målsättning utifrån vilken man kan jämföra olika situationer i faktiskt och rättsligt hänseende, i det andra ledet av analysen av eventuell selektivitet,

till följd härav också begått ett fel i hur den bestämde vem som hade bevisbördan och vid sin tillämpning av proportionalitetsprincipen,

eller, i andra hand, begått ett fel i sin analys av påståendet om att det inte föreligger något orsakssamband mellan omöjligheten för bolag att fusionera i utlandet och förvärv av andelar i utlandet, och

också i andra hand, begått ett fel genom att förklara att frågan huruvida åtgärden kan avskiljas inte får bedömas utifrån innehavens procentuella storlek.

Förutom att ha fört ett juridiskt felaktig resonemang har tribunalen på flera punkter ersatt resonemangen i beslutet med egna resonemang, och därmed gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning i ytterligare avseenden.

____________

1     Dom av den 15 november 2018, Axa Mediterranean/kommissionen (T‑405/11, ej publicerad, EU:T:2018:780).

2     kommissionens beslut 2011/282/EU av den 12 januari 2011 om avskrivning av skatt på finansiellt mervärde vid förvärv av aktieinnehav i utländska företag nr C 45/07 (f.d. NN 51/07, f.d. CP 9/07) som Spanien har genomfört (EUT L 135, 2011, s. 1).