Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 12. decembra 2018 – ZQ/Corte dei Conti in drugi

(Zadeva C-790/18)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: ZQ

Tožene stranke: Corte dei Conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali člen 3(2) in (3) PEU, členi 9, 45, 126, 145, 146, 147, 151, prvi odstavek, PDEU, člen 15(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in člena 3 in 5 Evropskega stebra socialnih pravic, nasprotujejo nacionalni določbi, kakršen je člen 1(489) zakona št. 147/2013, v delu, v katerem ta določba spodbuja italijanske upravne organe, da pri zaposlovanju ali oddaji naročil dajejo prednost le delavcem, ki že imajo pokojninske pravice, določene v ureditvi italijanskega socialnega varstva?

Ali člen 106(1) in člen 107 PDEU nasprotujeta nacionalni določbi, kakršen je člen 1(489) zakona št. 147/2013, ki italijanskim upravnim organom, ki opravljajo gospodarsko dejavnost v skladu s členom 101 in naslednjimi PDEU, dopuščajo, da uporabijo delovno silo subjektov, ki so se popolnoma ali delno odpovedali ustreznemu plačilu, kar povzroči prihranek stroškov, zaradi česar so upravni organi v ugodnejšem položaju kot drugi gospodarski subjekti?

Ali členi 2, 3, 6 PEU, člen 126 in člen 151, prvi odstavek, PDEU, člen 15(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ter člena 3 in 7(a) Evropskega stebra socialnih pravic, nasprotujejo nacionalni določbi, kakršen je člen 1(489) zakona št. 147/2013, ki v okoliščinah, določenih v tej določbi, dopušča, da se delavec lahko veljavno popolnoma ali delno odpove plačilu, tudi če to stori le zato, da se izogne izgubi dela?

Ali členi 2, 3 in 6 PEU, členi 14, 15(1), 126 in 151, prvi odstavek, PDEU, člen 31(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ter členi 5, 6 in 10 Evropskega stebra socialnih pravic nasprotujejo nacionalni določbi, kakršen je člen 1(489) zakona št. 147/2013, ki v okoliščinah, določenih v določbi, dopušča, da delavec dela za italijanski upravni organ in se popolnoma ali delno odpove ustreznemu plačilu, tudi če pri tej odpovedi ni nobene spremembe delovnega razmerja, niti glede delovnega časa niti glede količine ali kakovosti zahtevanega dela in iz tega izhajajočih delovnih odgovornosti, in celo če z delno odpovedjo nastane velika sprememba vzajemne pogodbe o zaposlitvi, tako glede povezave med plačilom in kakovostjo ter količino opravljenega dela in je tako delavec nazadnje zavezan, da svoje dejavnosti opravlja v manj ugodnih okoliščinah, kar pomeni nižjo stopnjo predanosti delu in zmanjšano stopnjo učinkovitosti upravnih organov?

Ali členi 2, 3 in 6 PEU, člena 126 in 151, prvi odstavek, PDEU, člen 15(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in člen 6 Evropskega stebra socialnih pravic nasprotujejo povezanim določbam člena 1(489) zakona št. 147/2013 in člena 23(b)(1) uredbe-zakon št. 201/2011, ki je postal zakon št. 214/2011, v delu, v katerem ti določbi omogočata/zahtevata (od) italijanskih javnih organov, da tudi med trajanjem delovnega razmerja ali sodelovanja s pogodbenikom zmanjšajo plačilo, ki ga je treba plačati delavcu na podlagi nihanj največjega zneska plačila, na katerega se nanaša zgoraj navedeni člen 23(b)(1) uredbe-zakona št. 201/2011, ki je postal zakon št. 214/2011, in torej kot posledica nepredvidljivega dogodka in vsekakor kot uporaba mehanizma, ki ni takoj razumljiv in ne glede na informacijo, ki jo je delavec dobil na začetku delovnega razmerja?

Ali členi 2, 3 in 6 PEU, člena 8 in 126 PDEU, člena 20 in 21 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in člena 10 in 15 Evropskega stebra socialnih pravic nasprotujejo nacionalni določbi, kakršen je člen 1(489) zakona št. 147/2013, ki v okoliščinah, navedenih v določbi, italijanskemu upravnemu organu dopušča, da zmanjša plačilo njegovim zaposlenim in pogodbenim delavcem, ki so imetniki pokojninskih pravic iz socialnega varstva, ter te delavce sankcionira iz razlogov, povezanih z razpoložljivostjo drugih premoženjskih virov, in jih tako odvrne od podaljšanja delovnega obdobja, zasebne poslovne iniciative ter ustvarjanja in akumulacije zasebnega premoženja, kar so dragocena državna sredstva?

____________