Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Halle (Nemecko) 10. decembra 2018 – TK/Land Sachsen-Anhalt

(vec C-773/18)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Halle

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: TK

Žalovaná: Land Sachsen-Anhalt

Prejudiciálne otázky

1.    Je dodatočné percentuálne zvýšenie v rámci systému odmeňovania diskriminujúceho na základe veku novou diskrimináciou, ak percentuálna sadzba zvýšenia je pre všetky stupne jednej platovej triedy rovnako vysoká a preto sa síce zmení absolútny, nie však relatívny odstup medzi diskriminovanými a nediskriminovanými?

2.    Ak bude odpoveď na prvú otázku kladná, je takéto percentuálne zvýšenie naprieč všetkými vekovými kategóriami odôvodnené, ak dôvodom zvýšenia je to, že počiatočný základný plat je nižší ako minimum stanovené ústavou členského štátu?

3.    Bráni európske právo, najmä článok 9 smernice 2000/78/ES1 , právnej úprave, podľa ktorej nárok na náhradu škody za odmeňovanie diskriminujúce na základe veku zaniká po dvoch mesiacoch, ak

–    lehota začína plynúť uverejnením rozsudku z 8. septembra 2011, C-297/10 a C-298/10, ECLI:EU:C:2011:560 (Hennigs a Mai), hoci dotknutá osoba nespadá pod kolektívnu zmluvu spolkových úradníkov, ale jej osobná situácia zodpovedá situácii v rozsudku z 9. septembra 2015, C-20/13, ECLI:EU:C:2015:561 (Unland),

–    sa s vyššie uvedeným rozsudkom dotknutí úradníci a sudcovia (zamestnanci) môžu oboznámiť len zo všeobecných verejných prameňov,

–    služobné úrady (zamestnávatelia) po vydaní vyššie uvedeného rozsudku neuznali, že by ho bolo možné vztiahnuť na úradníkov, a pritom popreli existenciu diskriminácie na základe veku, pričom tento právny názor bol aspoň čiastočne komunikovaný aj navonok,

–    judikatúra prvostupňových správnych súdov v rámci uvedenej lehoty a aj neskôr až do vydania rozsudku z 19. júna 2014 C-501/12 až C-506/12, C-540/12 a C-541/12, ECLI:EU:C:2014:2005 (Specht) existenciu diskriminácie z dôvodu veku väčšinou neuznávala,

–    judikatúra súdov vyššieho stupňa v tejto lehote neexistovala a prvé rozhodnutie najvyššieho súdu bolo prijaté až po vydaní rozsudku vo veci Specht,

–    v služobnom pomere úradníkov alebo sudcov (pracovný pomer) platia prekluzívne lehoty len v prípade náhrady osobitných nákladov a takéto lehoty nie sú kratšie ako šesť mesiacov,

–    nároky na mzdu (odmenu za prácu) podliehajú trojročnej premlčacej lehote, ktorá začína plynúť od konca roka, v ktorom sa nárok stal splatným, a oprávnený o nároku vedel alebo o ňom musel vedieť, v opačnom prípade plynie desaťročná premlčacia lehota,

–    vnútroštátne nároky na mzdu (odmenu za prácu), ktoré nie sú stanovené zákonom, sa musia uplatniť včas, t. j. v rámci finančného roka, za ktorý sa uplatňujú?

4.    Má vplyv na odpoveď na tretiu otázku skutočnosť, že je právny stav nejasný alebo zmätočný?

5.    Stačí na začatie plynutia prekluzívnej lehoty, ak okruh znevýhodnených osôb vie o rozdielnom zaobchádzaní, alebo musí byť známy aj dôvod rozdielneho zaobchádzania, teda rozlišovacie kritérium?

____________

1 Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Ú. v. ES L 303, 2000, s. 16; Mim. vyd. 05/004, s. 79).