Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione (Włochy) w dniu 16 października 2006 r. - Ministero dell'Economia e delle Finanze przeciwko Part Service Srl, w likwidacji

(Sprawa C-425/06)

Język postępowania: włoski

Sąd krajowy

Corte suprema di cassazione

Strony w sprawie przed sądem krajowym

Skarżąca: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Pozwana: Part Service Srl, in liquidazione

Pytania prejudycjalne

czy pojęcie nadużycia prawa, zdefiniowane w wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-255/02 jako transakcja dokonana zasadniczo w celu uzyskania korzyści podatkowej jest równoznaczne, węższe czy też szersze od pojęcia transakcji niemającej żadnego innego celu gospodarczego niż uzyskanie korzyści podatkowej;

czy dla celów stosowania podatku VAT można uznać za nadużycie prawa (bądź form prawnych) - z wynikającą stąd utratą przez Wspólnotę zasobów własnych pochodzących z poboru podatku od wartości dodanej - oddzielne zawarcie umów najmu finansowego (leasing), udostępnienia środków finansowych, ubezpieczenia i pośrednictwa, czego skutkiem jest objęcie podatkiem VAT jedynie świadczenia wzajemnego z tytułu oddania rzeczy w używanie, podczas gdy zgodnie z praktyką i wykładnią sądów krajowych przedmiotem jednej jedynej umowy leasingu byłoby również udostępnienie środków finansowych, co prowadziłoby do objęcia podatkiem VAT całości świadczeń wzajemnych.

____________