Language of document :

Odvolanie podané 29. januára 2019: Španielske kráľovstvo proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata rozšírená komora) z 15. novembra 2018 vo veci T-399/11 RENV, Banco Santander a Santusa/Komisia

(vec C-65/19 P)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Španielske kráľovstvo (v zastúpení: M. A. Sampol Pucurull, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastníci konania: Banco Santander, S.A. a Santusa Holding, S.L. a Európska komisia

Vedľajší účastníci, ktorí v prvostupňovom konaní podporovali žalobkyne: Spolková republika Nemecko a Írsko

Návrhy odvolateľa

vyhovieť predmetnému odvolaniu a zrušiť rozsudok Všeobecného súdu z 15. novembra 2018 vo veci T-399/11 RENV, Banco Santander, S.A. a Santusa Holding, S.L./Európska komisia1 ,

zrušiť článok 1 ods. 1 napadnutého rozhodnutia v rozsahu, v akom rozhodnutie Komisie 2011/282/EÚ z 12. januára 2011 o odpisovaní finančného goodwillu na daňové účely pri nadobúdaní podielu v zahraničných subjektoch C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) vykonávanom Španielskom2 považuje sporné daňové opatrenie za štátnu pomoc a

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

V odvolaní sa uvádza jediný odvolací dôvod, na základe ktorého sa požaduje zrušenie napadnutého rozsudku. Španielsko tvrdí Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia práva Únie v zmysle článku 58 Štatútu Súdneho dvora, keď uskutočnil nesprávny výklad článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a predovšetkým nesprávny výklad pojmu „selektivita štátnej pomoci“, uvedený v tomto článku. Tento jediný dôvod odvolania možno rozdeliť na štyri časti:

-    Po prvé sa Španielsko domnieva, že Všeobecný súd pochybil, keď stanovil referenčný rámec pre daňové opatrenie, ktorý nezodpovedá referenčnému rámcu napadnutého rozhodnutia.

-    Po druhé sa Španielsko domnieva, že napadnutý rozsudok obsahuje nesprávne právne posúdenie, keď konštatuje, že daňové zaobchádzanie s finančným goodwillom predstavuje opatrenie všeobecnej povahy alebo autonómny, či samostatný referenčný rámec,

-    Po tretie Španielsko tvrdí, že napadnutý rozsudok obsahuje nesprávne právne posúdenie rovnako z dôvodu, že správne nedefinoval cieľ referenčného rámca a nesprávne uskutočnil komparačné skúmanie, ktoré vyžaduje rozsudok v odvolacom konaní World Duty Free3 (vec C-20/15 a C-21/15 P),

-    Po štvrté, nesprávna identifikácia elementu, ktorý vytvára referenčný rámec, znamená nesprávne právne posúdenie v otázke, komu prináleží dôkazné bremeno.

____________

1 Rozsudok z 15. novembra 2018, Banco Santander a Santusa/Komisia (T-399/11 RENV, EU:T:2018:787).

2 Ú. v. EÚ L 135, 2011, s. 1.

3 Rozsudok z 21. decembra 2016, Komisia/World Duty Free Group a i. (C-20/15 P a C-21/15 P, EU:C:2016:981).