Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione tributaria provinciale di Parma (Taliansko) 14. decembra 2018 – Stanleyparma Sas, Stanleybet Malta Ltd/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli UM Emilia Romagna – SOT Parma

(vec C-788/18)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Commissione tributaria provinciale di Parma

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca a navrhovateľ v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Stanleyparma Sas, Stanleybet Malta Ltd

Žalovaný a odporca v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli UM Emilia Romagna – SOT Parma

Prejudiciálne otázky

1.    Majú sa články 56, 57 a 52 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, judikatúra Súdneho dvora v oblasti herných a stávkových služieb uvedená najmä v rozsudkoch Gambelli (vec C-243/01), Placanica (vec C-338/04), Costa a Cifone (spojené veci C-72/10 a C-77/10) a v rozsudku Laezza (vec C-375/14), a judikatúra v oblasti daňovej diskriminácie uvedená najmä v rozsudkoch Lindman (vec C-42/02), Komisia proti Španielsku (vec C-l53/08), a Blanco a Fabretti (spojené veci C-344/13 e C-367/13) a zásady práva Únie o rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie aj so zreteľom na rozsudok ústavného súdu z 23. januára 2018 vykladať v tom zmysle, že odporujú vnútroštátnej právnej úprave, ako je predmetná talianska právna úprava, ktorá stanovuje, že jednotnej dani zo stávok a tipovacích súťaží podľa článkov 1 a 3 legislatívneho dekrétu č. 504 z 23. decembra 1998, zmeneného článkom 1 ods. 66 písm. b) zákona o stabilite z roku 2011, podliehajú vnútroštátni sprostredkovatelia prenosu herných údajov na účet prevádzkovateľov stávkovania usadených v inom členskom štáte Európskej únie, najmä majúcich charakteristiky spoločnosti Stanleybet Malta Ltd. a prípadne tí istí prevádzkovatelia stávkovania spoločne a nerozdielne s ich vnútroštátnymi sprostredkovateľmi?

2.    Majú sa články 56, 57 a 52 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, judikatúra Súdneho dvora v oblasti herných a stávkových služieb uvedená najmä v rozsudkoch Gambelli (vec C-243/01), Placanica (vec C-338/04), Costa a Cifone (spojené veci C-72/10 a C-77/10) a v rozsudku Laezza (vec C-375/14), a judikatúra v oblasti daňovej diskriminácie uvedená najmä v rozsudkoch Lindman (vec C-42/02), Komisia proti Španielsku (vec C-l53/08), a Blanco a Fabretti (spojené veci C-344/13 e C-367/13) a zásady práva Únie o rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie aj so zreteľom na rozsudok ústavného súdu z 23. januára 2018 vykladať v tom zmysle, že odporujú vnútroštátnej právnej úprave, ako je predmetná talianska právna úprava, ktorá stanovuje, že jednotnej dani zo stávok a tipovacích súťaží podľa článkov 1 a 3 legislatívneho dekrétu č. 504 z 23. decembra 1998, zmeneného článkom 1 ods. 66 písm. b) zákona o stabilite z roku 2011, podliehajú iba vnútroštátni sprostredkovatelia prenosu herných údajov na účet prevádzkovateľov stávkovania usadených v inom členskom štáte Európskej únie, najmä majúcich charakteristiky spoločnosti Stanleybet Malta Ltd. a nie aj vnútroštátni sprostredkovatelia prenosu herných údajov na účet prevádzkovateľov stávkovania - štátnych koncesionárov vykonávajúcich rovnakú činnosť?

3.    Majú sa články 56, 57 a nasl. Zmluvy o fungovaní Európskej únie, judikatúra Súdneho dvora v oblasti herných a stávkových služieb a zásady práva Únie o rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie aj so zreteľom na rozsudok Corte Costituzionale (Ústavného súdu z 23. januára 2018 vykladať v tom zmysle, že odporujú vnútroštátnej právnej úprave, ako je predmetná talianska právna úprava uvedená v článku 1 odsek 644 písm. g) zákona č. 190/2014, ktorá ukladá vnútroštátnym sprostredkovateľom prenosu herných údajov na účet prevádzkovateľov stávkovania usadených v inom členskom štáte Európskej únie, najmä majúcim charakteristiky spoločnosti Stanleybet Malta Ltd. a prípadne tým istým prevádzkovateľom stávkovania spoločne a nerozdielne s ich vnútroštátnymi sprostredkovateľmi povinnosť uhradiť jednotnú daň zo stávok v zmysle legislatívneho dekrétu č. 504/1998 z paušálneho daňového základu rovnajúceho sa trojnásobku priemerného zberu uskutočneného v provincii, v ktorom sa nachádza prevádzka alebo zberné miesto, vyplývajúceho z údajov zaznamenaných v národnom systéme za obdobie, ktoré predchádza referenčnému obdobiu?

____________