Language of document :

Жалба, подадена на 27 ноември 2018 г. от OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.) срещу определението, постановено от Общия съд (седми състав) на 28 септември 2018 г. по дело T-708/17, OPS Újpest/Комисия

(Дело C-741/18 P)

Език на производството: унгарски

Страни

Жалбоподател: OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.) (представител: L. Szabó)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да обяви жалбата за допустима и основателна и вследствие на това да отмени определението на Общия съд (седми състав), постановено на 28 септември 2018 г. по дело T-708/17, OPS Újpest/Комисия, нотифицирано на жалбоподателя на 2 октомври 2018 г.

да върне делото за ново разглеждане от Общия съд, за да се произнесе по второто, третото и четвърто възражение за недопустимост.

да осъди ответника на първа инстанция да заплати съдебните разноски в първоинстанционното производство и в производството по обжалване, освен ако делото бъде върнато на Общия съд, като в този случай иска от Съда да не се произнася по съдебните разноски, а този въпрос да бъде решен с окончателното решение.

Основания и основни доводи

1.    Първо основание

Жалбоподателят изтъква, че принципът на правна сигурност налага заинтересуваните лица да познават точно обхвата на задълженията си съгласно правната уредба, на която са подчинени, а това може да бъде гарантирано само чрез валидно публикуване на съответната правна уредба на официалния език на адресата.

В случай, че даден правен акт не е публикуван валидно, началният момент на изчисляване на процесуалните срокове, обвързани с нотификацията, трябва да бъде определен съобразно датата, на която е направена първата законосъобразна нотификация.

2.    Второ основание

В случай че ответникът твърди в производството, че жалбата е недопустима, тъй като решенията, чиято отмяна се иска, не са окончателни, доколкото все още разследването е в ход, този въпрос трябва да бъде решен от съда преди произнасянето по останалите въпроси относно допустимостта.

____________