Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 27. listopadu 2018 OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.) proti usnesení Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 28. září 2018 ve věci T-708/17, OPS Újpest v. Komise

(Věc C-741/18 P)

Jednací jazyk: maďarština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka): OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.) (zástupce: L. Szabó, ügyvéd)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelky)

OPS Újpest Kft. ve svém kasačním opravném prostředku navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že kasační opravný prostředek je přípustný a důvodný, a následně zrušil usnesení Tribunálu (sedmého senátu) vydané dne 28. září 2018 ve věci T-708/17, OPS Újpest v. Komise, a oznámené navrhovatelce dne 2. října 2018;

vrátil věc Tribunálu k rozhodnutí o druhé, třetí a čtvrté vznesené námitce nepřípustnosti;

uložil žalované náhradu nákladů řízení v prvním stupni i řízení o kasačním opravném prostředku, ledaže věc bude vrácena Tribunálu k dalšímu řízení, v kterémžto případě navrhuje, aby o řečených nákladech řízení ještě nebylo rozhodnuto, nýbrž aby o nich bylo rozhodnuto teprve konečným rozsudkem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

1.    První důvod kasačního opravného prostředku

Navrhovatelka tvrdí, že zásada právní jistoty vyžaduje, aby dotčené osoby znaly přesný rozsah povinností, které jim ukládají právní předpisy, jež se na ně vztahují, což lze zaručit jen řádným zveřejněním příslušných předpisů v úředním jazyce adresáta.

V případě právního aktu, který nebyl řádně zveřejněn, musí být počátek běhu procesních lhůt vázaných na oznámení určen s ohledem na datum, kdy došlo k prvnímu řádnému oznámení.

2.    Druhý důvod kasačního opravného prostředku

Vzhledem k tomu, že žalovaná v řízení namítla nepřípustnost žaloby, protože rozhodnutí, jejichž rušení se navrhuje, nejsou konečná, neboť šetření dosud neskončilo, musí soud v tomto ohledu rozhodnout ještě před rozhodnutím o ostatních aspektech přípustnosti.

____________