Language of document :

OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.) 27. novembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 28. septembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-708/17, OPS Újpest versus komisjon

(kohtuasi C-741/18 P)

Kohtumenetluse keel: ungari

Pooled

Apellant: OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.) (esindaja: ügyvéd L. Szabó)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

OPS Újpest Kft palub oma apellatsioonkaebuses Euroopa Kohtul

tunnistada apellatsioonkaebus vastuvõetavaks ja tuvastada, et see on põhjendatud, ning järelikult tühistada Üldkohtu (seitsmes koda) 28. septembri 2018. aasta otsus kohtuasjas T-708/17, OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. versus Euroopa Komisjon, millest teatati apellandile 2. oktoobril 2018;

saata asi seoses teises, kolmandas ja neljandas vastuvõetamatuse väites nimetatud vaidlustatud otsusega tagasi Üldkohtule;

mõista esimese astme kohtukulud välja esimese astme menetluse kostjalt, kuid juhul kui asi saadetakse tagasi Üldkohtule, siis otsustada, et esimese astme menetluse kohtukulud ja apellatsioonimenetluse kohtukulude jaotuse kohta käesolevas asjas otsust ei tehta, vaid tehakse see lõplikus kohtuotsuses.

Väited ja peamised argumendid

Esimene väide

Kaebaja väitel nõuab õiguskindluse põhimõte, et puudutatud isikutele oleks täpselt teada asjaomastes õigusnormides nendele kehtestatud kohustuste ulatus, mis on tagatud ainult siis, kui asjaomased õigusnormid tehakse selle adressaadile nõuetekohaselt teatavaks tema ametlikus keeles.

Kui õigusaktist ei ole nõuetekohaselt teatatud, siis saab selle kättetoimetamiseks ette nähtud tähtaja algust kindlaks teha tulenevalt esimesest nõuetekohaselt teatavakstegemise kuupäevast.

Teine väide

Juhul kui vastustaja viitab sellele, et apellatsioonkaebus ei ole vastuvõetav seetõttu, et otsused, mille tühistamist taotletakse, ei ole lõplikud otsused seetõttu, et uurimismenetlus on alles pooleli, siis selline kohtuotsus tuleb teha enne teisi vastuvõetavuse küsimuses tehtud otsuseid.

____________