Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 27. novembrī OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.) iesniedza par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2018. gada 28. septembra rīkojumu lietā T-708/17 OPS Újpest/Komisija

(Lieta C-741/18 P)

Tiesvedības valoda – ungāru

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.) (pārstāvis: L. Szabó, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi

Apelācijas sūdzībā OPS Újpest Kft. lūdz Tiesu:

Atzīt apelācijas sūdzību par pieņemamu un pamatotu un līdz ar to atcelt Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2018. gada 28. septembra rīkojumu lietā T-708/17 OPS Újpest/Komisija, kas apelācijas sūdzības iesniedzējai paziņots 2018. gada 2. oktobrī.

Tāpat nodot lietu atpakaļ Vispārējai tiesai, lai tā spriestu par otro, trešo un ceturto izvirzīto nepieņemamības pamatu.

Turklāt piespriest atbildētājai pirmajā instancē atlīdzināt pirmās instances un apelācijas tiesvedības tiesāšanās izdevumus, izņemot ja lieta tiek nodota atpakaļ Vispārējai tiesai, un šādā gadījumā – lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt līdz galīgā sprieduma pasludināšanai.

Pamati un galvenie argumenti

1.    Pirmais pamats

Apelācijas sūdzības iesniedzēja apgalvo, ka atbilstoši tiesiskās drošības principam ieinteresētajām personām ir precīzi jāzina to pienākumu apmērs, kas tām uzlikts tiem piemērojamā tiesību normā, un tas ir nodrošināms tikai, atbilstoši tiesību aktiem publicējot šo tiesību normu adresāta oficiālajā valodā.

Tāda tiesību akta gadījumā, kurš nav ticis publicēts atbilstoši tiesību aktiem, ar paziņošanu saistīto procesuālo termiņu sākums būtu jānosaka, ņemot vērā datumu, kurā pirmo reizi notikusi tiesību aktiem atbilstoša paziņošana.

2.    Otrais pamats

Ciktāl atbildētāja tiesvedībā apgalvoja, ka prasība neesot pieņemama, jo lēmumi, kurus ir lūgts atcelt, nav galīgi, ņemot vērā, ka izmeklēšana vēl turpinās, tiesas nolēmums šajā saistībā esot jāpieņem pirms jebkāda lēmuma par pārējiem jautājumiem par pieņemamību.

____________