Language of document :

Appell ippreżentat fis-27 ta’ Novembru 2018 minn OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.) mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla) fit-28 ta’ Settembru 2018 fil-Kawża T-708/17, OPS Újpest vs Il-Kummissjoni

(Kawża C-741/18 P)

Lingwa tal-kawża: l-Ungeriż

Partijiet

Appellant: OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.) (rappreżentant: L. Szabó, ügyvéd)

Parti oħra fil-proċedura: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet

L-appellant jitlob li l-Qorti tal-Ġustizzja jogħġobha:

tiddikjara l-appell ammissibbli u fondat u, konsegwentement, tannulla d-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fit-28 ta’ Settembru 2018 fil-Kawża OPS Újpest vs Il-Kummissjoni (T-708/17, mhux ippubblikata, EU:T:2018:632), kif dan ġie nnotifikat lilha fit-2 ta’ Ottubru 2018;

tibgħat il-kawża lura quddiem il-Qorti Ġenerali sabiex din tagħti deċiżjoni fuq it-tieni, it-tielet u r-raba’ eċċezzjoni ta’ inammissibbiltà;

tikkundanna lill-konvenuta fl-ewwel istanza għall-ispejjeż tal-proċeduri tal-ewwel istanza u tal-appell, dment li l-Qorti tal-Ġustizzja ma tibgħatx lura l-kawża quddiem il-Qorti Ġenerali, f’liema każ hija titlob lil din tal-aħħar li ma tagħtix deċiżjoni fuq l-ispejjeż tal-proċeduri tal-ewwel istanza u tal-appell f’dan l-istadju iżda tirriżerva din id-deċiżjoni għas-sentenza definittiva.

Aggravji u argumenti prinċipali

1.    L-ewwel aggravju

Skont l-appellanti, il-prinċipju ta’ ċertezza legali jirrikjedi li l-presuni kkonċernati jkun jafu bil-preċiż il-portata tal-obbligi imposti fuqhom mil-leġiżlazzjoni li tikkonċernahom, fatt li jista’ jiġi żgurat biss permezz tal-pubblikazzjoni regolari tal-imsemmija leġiżlazzjoni fil-lingwa uffiċjali tad-destinatarju.

Fil-każ ta’ att legali li ma jiġix ippubblikat regolarment, il-punt tat-tluq ta’ terminu għall-preżentata ta’ proċedura marbut man-notifika għandu jiġi ddeterminat abbażi tad-data tal-ewwel notifika mwettqa b’mod validu skont il-liġi.

2.    It-tieni aggravju

Jekk l-appellata ssostni, matul il-proċedura, li r-rikors ma huwiex ammissibbli peress li d-deċiżjonijiet li qiegħed jintalab l-annullament tagħhom ma jistgħux jitqiesu bħala deċiżjonijiet definittvi peress li l-eżami għadu pendenti, allura din il-kwistjoni għandha tiġi deċiża mill-qorti qabel ma tgħaddi biex tagħti deċiżjoni fuq il-kwistjonijiet l-oħra ta’ ammissibbiltà.

____________