Language of document :

Odwołanie od postanowienia Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 28 września 2018 r. w sprawie T-708/17, OPS Újpest/Komisja, wniesione w dniu 27 listopada 2018 r. przez OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.)

(Sprawa C-741/18 P)

Język postępowania: węgierski

Strony

Wnoszący odwołanie: OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.) (przedstawiciel: L. Szabó, ügyvéd)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszącego odwołanie

W odwołaniu OPS Újpest Kft. Wnosi do Trybunąłu o:

uznanie odwołania za dopuszczalne i zasadne, oraz w związku z tym uchylenie postanowienia Sądu (siódma izba) z dnia 28 września 2018 r. w sprawie T-708/17, OPS Újpest/Komisja, doręczonego wnoszącemu odwołanie z dniu 2 października 2018 r.

skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd, aby ten wydał rozstrzygnięcie w przedmiocie podstaw niedopuszczalności drugiej, trzeciej i czwartej.

ponadto, obciążenie pozwanej w pierwszej instancji kosztami postępowania w pierwszej instancji i w odwołaniu, chyba że sprawa zostanie skierowana do ponownego rozpoznania przez Sąd. Wówczas wnoszący odwołanie wnosi o nierozstrzyganie o kosztach na obecnym etapie, tylko w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Zarzuty i główne argumenty

1.    Zarzut pierwszy

Wnoszący odwołanie podnosi, że zasada pewności prawa wymaga, by zainteresowani zapoznali się dokładnie z zakresem obowiązków nałożonych przez przepisy, którym podlegają, co można zagwarantować wyłącznie poprzez zgodną z prawem publikację danych przepisów w języku urzędowym adresata.

W przypadku aktu prawnego, który nie został opublikowany zgodnie z prawem, początek biegu terminów proceduralnych związanych z doręczeniem powinno ustalać się według daty, w której nastąpiło po raz pierwszy doręczenie zgodne z prawem.

2.    Zarzut drugi

W zakresie w jakim pozwana podnosi w postępowaniu, że żądanie nie jest dopuszczalne, ponieważ decyzje, których stwierdzenia nieważności zażądano, nie są ostateczne, gdyż dochodzenie jest w toku, rozstrzygnięcie sądowe w tym przedmiocie powinno nastąpić przed rozstrzygnięciem w przedmiocie pozostałych kwestii z zakresu dopuszczalności.

____________