Language of document :

Odvolanie podané 27. novembra 2018: OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.) proti uzneseniu Všeobecného súdu (siedma komora) z 28. septembra 2018 vo veci T-708/17, OPS Újpest/Komisia

(vec C-741/18 P)

Jazyk konania: maďarčina

Účastníci konania

Odvolateľka: OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.) (v zastúpení: L. Szabó, ügyvéd)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

OPS Újpest Kft. vo svojom odvolaní navrhuje, aby Súdny dvor:

určil, že odvolanie je prípustné a dôvodné a následne zrušil uznesenie Všeobecného súdu (siedma komora) z 28. septembra 2018 vo veci T-708/17, OPS Újpest/Komisia, oznámené odvolateľke 2. októbra 2018,

vrátil vec Všeobecnému súdu na rozhodovanie o druhej, tretej a štvrtej vznesenej námietke neprípustnosti,

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania na prvom stupni a trov odvolacieho konania, s výnimkou prípadu, že vec bude vrátená Všeobecnému súdu na ďalšie konanie, kedy by sa navrhovalo, aby sa o uvedených trovách nerozhodlo teraz, ale až neskôr v konečnom rozsudku.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

1.    Prvý odvolací dôvod

Odvolateľka tvrdí, že zásada právnej istoty vyžaduje, aby dotknuté osoby boli presne oboznámené s rozsahom povinností, ktoré im ukladajú právne predpisy, ktoré sa na ne vzťahujú, čo možno zaručiť iba riadnym uverejnením príslušných predpisov v úradnom jazyku adresáta.

V prípade právneho aktu, ktorý nebol riadne uverejnený, musí byť začiatok plynutia procesných lehôt, ktorý sú viazané na oznámenie, určený s ohľadom na dátum, kedy došlo k prvému riadnemu oznámeniu.

2.    Druhý odvolací dôvod

Keďže žalovaná v konaní namieta neprípustnosť žaloby z dôvodu, že rozhodnutia, ktorých zrušenie sa navrhuje, nie sú konečné, lebo šetrenie nebolo doposiaľ ukončené, musí súd v tomto smere rozhodnúť ešte pred rozhodnutím o ostatných aspektoch prípustnosti.

____________