Language of document :

Överklagande ingett den 27 november 2018 av OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.) av det beslut som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 28 september i mål T-741/18, OPS Újpest/kommssionen

(Mål C-741/18 P)

Rättegångsspråk: ungerska

Parter

Klagande: OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.) (ombud: L. Szabó)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klaganden yrkar att domstolen ska

slå fast att överklagandet kan tas upp till prövning och är välgrundat, och följaktligen upphäva det beslut som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 28 september i mål T-741/18, OPS Újpest/kommssionen (T-708/17, ej publicerat, EU:T:2018: 632), vilket delgavs klaganden den 2 oktober 2018,

återförvisa målet till tribunalen för prövning av den andra, den tredje och den fjärde invändningen om rättegångshinder, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna i målet vid tribunalen och i målet om överklagande, såvida inte domstolen återförvisar målet till tribunalen, då den istället ska besluta att frågan om rättegångskostnader i målet vid tribunalen och i målet om överklagande ska anstå till dess att målet avgörs slutligt.

Grunder och huvudargument

Den första grunden

Klaganden gör gällande att rättssäkerhetsprincipen kräver att berörda personer har exakt kännedom om omfattningen av de skyldigheter som den lagstiftning som de berörs av ålägger dem. Detta krav kan endast uppfyllas om nämnda lagstiftning har offentliggjorts i vederbörlig ordning på adressatens officiella språk.

Om en rättsakt inte har offentliggjorts i vederbörlig ordning, ska den tidpunkt då en frist kopplad till att delgivning har skett börjar löpa fastställas på grundval av den tidpunkt då den första giltiga delgivningen skedde.

Den andra grunden

Om en svarande under rättegången gör gällande att talan ska avvisas på grund av att de beslut som det har yrkats ogiltigförklaring av inte kan anses utgöra slutgiltiga beslut av det skälet att prövningen fortfarande pågår, ska unionsdomstolen avgöra denna fråga innan den prövar övriga frågor om upptagande till prövning.

____________