Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 26. jūnijā Adrian Iordăchescu, Florina Iordăchescu, Mihaela Iordăchescu, Cristinel Iordăchescu iesniedza par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2018. gada 18. aprīļa spriedumu lietā T-298/17 Iordăchescu u.c./Parlaments u.c.

(Lieta C-426/18 P)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Adrian Iordăchescu, Florina Iordăchescu, Mihaela Iordăchescu, Cristinel Iordăchescu (pārstāvis: A. Cuculis, advokāts)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome, Eiropas Komisija

Tiesa (devītā palāta) ar 2018. gada 31. janvāra rīkojumu ir atzinusi apelācijas sūdzību par nepieņemamu.

____________