Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 30. listopadu 2018 společností Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.) proti usnesení Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 28. září 2018 ve věci T-710/17, Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.) v. Komise

(Věc C-747/18 P)

Jednací jazyk: maďarština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.) (zástupce: L. Szabó, ügyvéd)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Společnost Lux-Rehab Non-Profit Kft. navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že kasační opravný prostředek je přípustný a opodstatněný, a aby následně zrušil usnesení Tribunálu (sedmého senátu) ze dne 28. září 2018 ve věci T-710/17, Lux-Rehab Non-Profit v. Komise, oznámené navrhovatelce dne 2. října 2018;

vrátil věc Tribunálu k rozhodnutí o druhé a čtvrté námitce nepřípustnosti;

uložil odvolatelce úhradu nákladů řízení v prvním stupni s výhradou vrácení Tribunálu k dalšímu řízení, přičemž v takovém případě by o nákladech řízení bylo rozhodnuto až v konečném rozsudku.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

1.    První důvod kasačního opravného prostředku

Navrhovatelka tvrdí, že skutečnost, že její návrh směřuje ke zrušení rozhodnutí nevznést námitky ve smyslu čl. 4 odst. 3 nařízení č. 659/19991 , odůvodňuje její tvrzení o ochraně jejích procesních práv, pročež má být považována za dotčenou osobu, a že její návrh implicitně, prostřednictvím odkazu, obsahuje žádost o právní ochranu.

2.    Druhý důvod kasačního opravného prostředku

S ohledem na to, že Tribunál vyložil přílohy žaloby a dokonce meritorně rozhodl na základě uvedeného výkladu, nemůže se dovolávat toho, že není povinen v přílohách hledat a identifikovat důvody uvedené žalobkyní.

Požadavek Tribunálu, aby žalobkyně identifikovala „konkrétně a hmatatelně“ účinky narušení hospodářské soutěže na její situaci a tím prokázala, že napadený právní akt se jí přímo dotýká, patří do oblasti posouzení skutkového stavu. Tím je porušen požadavek přímého dotčení.

3.    Třetí důvod kasačního opravného prostředku

Jelikož odvolatelka namítá, že napadená rozhodnutí nebyla napadnutelná, protože nejsou konečná, nebo stále probíhá vyšetřování, musí soud v tomto směru rozhodnout ještě před rozhodnutím o ostatních otázkách týkajících se přípustnosti.

____________

1     Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 1; Zvl. vyd. 08/01, s. 339).