Language of document :

Appel iværksat den 30. november 2018 af Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.) til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 28. september 2018 i sag T-710/17, Lux-Rehab Non-Profit mod Kommissionen

(Sag C-747/18 P)

Processprog: ungarsk

Parter

Appellant: Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.) (ved L. Szabó)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Appellen antages til realitetsbehandling, og der gives appellanten medhold, og som følge heraf ophæves Rettens kendelse (Syvende Afdeling) af 28. september 2018 i sag T-710/17, Lux-Rehab Non-Profit mod Kommissionen, der blev meddelt appellanten den 2. oktober 2018.

Desuden hjemvises sagen til Retten med henblik på, at den træffer afgørelse om den anden og den fjerde formalitetsindsigelse, der er fremsat.

Endvidere tilpligtes sagsøgte i første instans at betale sagsomkostningerne i første instans og i appelsagen, medmindre sagen hjemvises til Retten, i hvilket tilfælde der nedlægges påstand om, at der endnu ikke træffes afgørelse om nævnte omkostninger, men at afgørelsen herom udsættes til den endelige dom.

Anbringender og væsentligste argumenter

1.    Første anbringende

Appellanten har gjort gældende, at den omstændighed, at virksomhedens påstand omhandler annullation af en beslutning om ikke at gøre indsigelse som omhandlet i artikel 4, stk. 3, i forordning nr. 659/1999 1 , understøtter appellantens klagepunkt vedrørende forsvar af virksomhedens processuelle rettigheder, således at appellanten skal anses for en berørt part, og at appellantens påstand implicit indeholder, ved henvisning, en begæring om domstolsbeskyttelse.

2.    Andet anbringende

I betragtning af den omstændighed, at Retten har fortolket bilagene til stævningen og endog har truffet afgørelse vedrørende realiteten på grundlag af nævnte fortolkning, kan Retten ikke gyldigt anføre, at den ikke er forpligtet til at søge og identificere de grunde, som sagsøgeren har påberåbt sig, i bilagene.

Rettens krav om, at sagsøgeren skal angive de »konkrete og håndgribelige« virkninger af konkurrencefordrejningen for virksomhedens situation og på denne måde begrunde, at den omtvistede retsakt berører virksomheden umiddelbart, påvirker bedømmelsen af de faktiske omstændigheder. Med dette krav forvanskes kravet om, at en sagsøger skal være umiddelbart berørt.

3.    Tredje anbringende

For så vidt som sagsøgte i første instans under sagen har gjort gældende, at de omtvistede beslutninger ikke kan anfægtes, idet de ikke er endelige, da undersøgelsen fortsat pågår, skal retsafgørelsen i denne henseende ligge tidsmæssigt før afgørelsen af de øvrige formalitetsspørgsmål.

____________

1     Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22.3.1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (EFT 1999, L 83, s. 1).