Language of document :

Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.) 30. novembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 28. septembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-710/17, Lux-Rehab Non-Profit versus komisjon

(kohtuasi C-747/18 P)

Kohtumenetluse keel: ungari

Pooled

Apellant: Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.) (esindaja: ügyvéd L. Szabó)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Lux-Rehab Non-Profit Kft. palub oma apellatsioonkaebuses Euroopa Kohtul

tunnistada apellatsioonkaebus vastuvõetavaks ja tuvastada, et see on põhjendatud, ning järelikult tühistada Üldkohtu (seitsmes koda) 28. septembri 2018. aasta otsus kohtuasjas T-710/17, Lux-Rehab Non-Profit Kft. versus Euroopa Komisjon, millest teatati apellandile 2. oktoobril 2018;

saata asi seoses teises ja neljandas vastuvõetamatuse väites nimetatud vaidlustatud otsusega tagasi Üldkohtule;

mõista esimese astme kohtukulud välja esimese astme menetluse kostjalt, kuid juhul kui asi saadetakse tagasi Üldkohtule, siis otsustada, et esimese astme menetluse kohtukulud ja apellatsioonimenetluse kohtukulude jaotuse kohta käesolevas asjas otsust ei tehta, vaid tehakse see lõplikus kohtuotsuses.

Väited ja peamised argumendid

Esimene väide

Apellandi väitel on põhjendatud tema tuginemine oma menetluslike õiguste kaitsele, mistõttu tuleb teda lugeda puudutatud isikuks, kui tema kaebuse ese on tühistada määruse 659/19991 artikli 4 lõike 3 alusel tehtud vastuväidete esitamata jätmise otsus, ning kaebus sisaldab vaikimisi, selle viitamise tasandil, tuginemist õiguste kaitsele.

Teine väide

Osas, milles Üldkohus tõlgendas hagiavalduse lisa ning tegi selle tõlgenduse alusel ka sisulise otsuse, siis ei saa ta tugineda põhjendatult sellele, et ta ei ole kohustatud leidma ja tuvastama kaebaja poolt hagiavalduse lisas viidatud õiguslikke aluseid.

Kui Üldkohus nõuab, et kaebaja näitaks konkurentsi kahjustavat mõju, mis on „konkreetne ja käegakatsutav“, tema olukorrale, ning tõendaks seeläbi, et ta on vaidlustatud õigusaktist otseselt puudutatud, siis on tegemist juba olukorra faktiliste asjaolude hindamisega. Nii moonutab ta aga tingimusi, mis on kehtestatud selleks, et hinnata, kas isik on õigusaktist otseselt puudutatud.

Kolmas väide

Juhul kui vastustaja tugineb sellele, et vaidlustatud otsuseid ei ole võimalik vaidlustada, kuna need ei ole lõplikud otsused sel põhjusel, et uurimismenetlus on alles pooleli, siis kohtu otsus selles küsimuses tuleb teha enne teisi vastuvõetavuse küsimuses tehtavaid otsuseid.

____________

1 Nõukogu 22. märtsi 1999. aasta määrus (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks (EÜT 1999, L 83, lk 1; ELT eriväljaanne 08/01, lk 339).