Language of document :

A T-710/17. sz., Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.) kontra Európai Bizottság ügyben 2018. szeptember 28-án a Törvényszék (hetedik tanács) által hozott végzés ellen a Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.) által 2018. november 30-án benyújtott fellebbezés

(C-747/18 P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: magyar

Felek

Fellebbező: Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.) (képviselő: Szabó L., ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

Kereseti kérelmek

Fellebbezésében a Lux-Rehab Non-Profit Kft. azt kéri, hogy a Bíróság

nyilvánítsa a fellebbezést elfogadhatónak és megalapozottnak, következésképpen a Törvényszék (hetedik tanács) T-710/17. sz., Lux-Rehab Non-Profit Kft. kontra Európai Bizottság ügyben 2018. szeptember 28-án hozott és a fellebbezővel 2018. október 2-án közölt végzését helyezze hatályon kívül;

továbbá kéri, hogy a második és negyedik elfogadhatatlansági kifogásban való döntés érdekében a Bíróság az ügyet utalja vissza a Törvényszék elé;

valamint kéri, hogy az elsőfokú eljárás alperesét kötelezze az elsőfokú eljárás és a fellebbezési eljárás költségeinek viselésére, azonban a Törvényszék elé történő visszautalás esetén az elsőfokú eljárás és a fellebbezési eljárás költségeinek viseléséről jelenleg ne határozzon, hanem arról a végleges ítélet rendelkezzen.

Jogalapok és fontosabb érvek

jogalap

A felperes álláspontja szerint eljárási jogainak védelmére hivatkozást megalapozza, ezáltal érintett félnek kell tekinteni őt az esetben, ha keresete a 659/1999 rendelet1 4. cikkének (3) bekezdésén alapuló, kifogást nem tartalmazó határozat megsemmisítésére irányul, valamint a keresetben a jogvédelemre hivatkozás hallgatólagosan, az utalás szintjén benne foglaltatik.

jogalap

Amennyiben a Törvényszék értelmezte a kereset mellékletét és ezen értelmezésre alapozva érdemi döntést is hozott, akkor nem hivatkozhat alappal arra, hogy nem kötelessége megkeresni és azonosítani a felperes által a mellékletben hivatkozott jogalapokat.

A Törvényszék részéről annak megkövetelése, hogy a felperes mutassa be a versenytorzító hatásnak a helyzetére gyakorolt „konkrét és kézzelfogható hatását”, és ezáltal igazolja a megtámadott jogi aktussal való közvetlen érintettségét, a helyzet ténybeli értékelésébe csap át. Ezzel elferdíti a közvetlen érintettség feltételét.

jogalap

Amennyiben az eljárás során az alperes részéről hivatkozás történik arra, hogy a megtámadott határozatok azért nem támadhatók meg, mert nem minősülnek végleges határozatnak azon okból, mivel a vizsgálat még folyamatban van, akkor az e tárgyban való bírósági döntésnek meg kell előznie a más elfogadhatósági kérdésekben való döntést.

____________

1 Az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendelet (HL 1999, L 83., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 1. kötet, 339. o.)