Language of document :

Odwołanie od postanowienia Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 28 września 2018 r. w sprawie T-710/17, Lux-Rehab Non-Profit/Komisja, wniesione w dniu 30 listopada 2018 r. przez Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-profit Kft.)

(Sprawa C-747/18 P)

Język postępowania: węgierski

Strony

Wnosząca odwołanie: Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.) (przedstawiciel: L. Szabó, ügyvéd)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszącej odwołanie

W odwołaniu Lux-Rehab Non-Profit Kft. wnosi do Trybunału Sprawiedliwości o:

stwierdzenie, że odwołanie jest dopuszczalne i zasadne, a w konsekwencji – uchylenie postanowienia Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 28 września 2018 r. w sprawie T-710/17, Lux-Rehab Non-Profit/Komisja, które doręczono wnoszącej odwołanie w dniu 2 października 2018 r.;

przekazanie sprawy do Sądu celem wydania rozstrzygnięcia w przedmiocie zarzutów niedopuszczalności drugiego i czwartego;

obciążenie pozwanej w pierwszej instancji kosztami postępowania w pierwszej instancji i kosztami postępowania odwoławczego, chyba że Trybunał postanowi przekazać sprawę Sądowi, w którym to przypadku wnosząca odwołanie wnosi o niewydawanie rozstrzygnięcia o wspomnianych kosztach na tym etapie, ale o wydanie rozstrzygnięcia w tym zakresie w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Zarzuty i główne argumenty

1.    Zarzut pierwszy

Wnosząca odwołanie twierdzi, że fakt, iż jej skarga o stwierdzenie nieważności dotyczy decyzji o niewnoszeniu zastrzeżeń w rozumieniu art. 4 ust. 3 rozporządzenia nr 659/19991 , stanowi wsparcie dla jej twierdzenia dotyczącego ochrony jej praw proceduralnych, w związku z czym należy uznać ją za zainteresowaną stronę, a ponadto podnosi, że jej skarga odnosi się w dorozumiany sposób do ochrony prawnej.

2.    Zarzut drugi

Zważywszy, że Sąd dokonał wykładni załączników do skargi i na podstawie tej wykładni orzekł co do istoty, nie może on twierdzić, iż nie jest zobowiązany do poszukiwania i wskazania w załącznikach zarzutów podniesionych przez wnoszącą odwołanie.

Wymóg Sądu, by wnosząca odwołanie określiła „konkretny i namacalny” wpływ zakłócenia konkurencji na jej sytuację oraz by wykazała tym samym, że zaskarżony akt dotyczy jej bezpośrednio, ma konsekwencje w zakresie oceny okoliczności faktycznych. W ten sposób, wypaczony zostaje wymóg bezpośredniego oddziaływania.

3.    Zarzut trzeci

W zakresie, w jakim pozwana podnosi w toku postępowania, że zaskarżonych decyzji nie można podważyć w drodze skargi, ponieważ nie są one ostateczne, jako że dochodzenie jest nadal prowadzone, sąd powinien rozstrzygnąć tę kwestię przed wydaniem rozstrzygnięcia w przedmiocie pozostałych kwestii z zakresu dopuszczalności.

____________

1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 traktatu WE (Dz.U. 1999, L 83, s. 1).