Language of document :

Odvolanie podané 30. novembra 2018: Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.) proti uzneseniu Všeobecného súdu (siedma komora) z 28. septembra 2018 vo veci T-710/17, Lux-Rehab Non-Profit/Komisia

(vec C-747/18 P)

Jazyk konania: maďarčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.) (v zastúpení: L. Szabó, ügyvéd)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Lux-Rehab Non-Profit Kft. vo svojom odvolaní navrhuje, aby Súdny dvor:

určil, že odvolanie je prípustné a dôvodné a následne zrušil uznesenie Všeobecného súdu (siedma komora) z 28. septembra 2018 vo veci T-710/17, Lux-Rehab Non-Profit/Komisia, oznámené odvolateľke 2. októbra 2018,

vrátil vec Všeobecnému súdu na rozhodovanie o druhej a štvrtej vznesenej námietke neprípustnosti,

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania na prvom stupni a trov odvolacieho konania, s výnimkou prípadu, že vec bude vrátená Všeobecnému súdu na ďalšie konanie, kedy by sa navrhovalo, aby sa o uvedených trovách nerozhodlo teraz, ale až neskôr v konečnom rozsudku.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

1.    Prvý odvolací dôvod

Odvolateľka tvrdí, že skutočnosť, že jej žaloba smeruje k zrušeniu rozhodnutia nepodať námietky v zmysle článku 4 ods. 3 nariadenia č. 659/19991 , odôvodňuje tvrdenie o ochrane jej procesných práv, kvôli čomu má byť považovaná za dotknutú osobu, a že jej žalobe obsahuje implicitne a prostredníctvom odkazu žiadosť o právnu ochranu.

2.    Druhý odvolací dôvod

Keďže Všeobecný súd vyložil prílohy žaloby a dokonca meritórne rozhodol na základe uvedeného výkladu, nemôže sa odvolávať na to, že nie je povinný v prílohách hľadať a identifikovať dôvody uvedené žalobkyňou.

Požiadavka Všeobecného súdu, aby žalobkyňa identifikovala „konkrétne a hmatateľné“ účinky skreslenia hospodárskej súťaže na jej situáciu a tým preukázala, že napadnutý právny akt sa jej priamo dotýka, patrí do oblasti posúdenia skutkového stavu. Tým sa skresľuje požiadavka priamej dotknutosti.

3.    Tretí odvolací dôvod

Keďže žalovaná v konaní namieta, že napadnuté rozhodnutia neboli napadnuteľné z dôvodu, že nie sú konečné, lebo ešte stále prebieha šetrenie, musí súd v tomto smere rozhodnúť ešte pred rozhodnutím o ostatných otázkach týkajúcich sa prípustnosti.

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (Ú. v. ES L 83, 1999, s. 1; Mim. vyd. 08/001, s. 339).