Language of document :

Pritožba, ki jo je Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-profit Kft.) vložila 30. novembra 2018 zoper sklep Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 28. septembra 2018 v zadevi T-710/17, Lux-Rehab Non-Profit/Komisija

(Zadeva C-747/18 P)

Jezik postopka: madžarščina

Stranki

Pritožnica: Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.) (zastopnik: L. Szabó, ügyvéd)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlog

Pritožnica, družba Lux-Rehab Non-Profit Kft., Sodišču predlaga, naj:

pritožbo razglasi za dopustno in utemeljeno ter posledično razveljavi sklep Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 28. septembra 2018 v zadevi T-710/17, Lux-Rehab Non-Profit/Komisija, ki je bil pritožnici vročen 2. oktobra 2018;

zadevo vrne Splošnemu sodišču v odločanje, da le-to odloči o drugem in četrtem ugovoru nedopustnosti;

toženi stranki v postopku na prvi stopnji naloži plačilo stroškov postopka na prvi stopnji in pritožbe, razen če Sodišče zadevo vrne Splošnemu sodišču v odločanje, in v tem primeru naj se odločitev o stroških postopka na prvi stopnji in pritožbe pridrži do izdaje dokončne sodbe.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

1.    Prvi razlog

Pritožnica trdi, da se je sklicevala na varstvo svojih postopkovnih pravic, zato jo je treba v obravnavani zadevi obravnavati kot zainteresirano stranko, če se z njeno tožbo predlaga razglasitev ničnosti odločbe o nenasprotovanju v smislu člena 4(3) Uredbe št. 659/19991 , in da se tožba implicitno, prek sklicevanja, nanaša na varstvo pravic.

2.    Drugi razlog

Ker je Splošno sodišče razlagalo prilogo k tožbi in ker je o zadevi vsebinsko odločalo na podlagi te razlage, ni mogoče utemeljeno trditi, da ni njegova naloga, da išče in opredeli tožbene razloge, ki jih je tožeča stranka navedla v prilogi k tožbi.

Splošno sodišče je s tem, da je tožeči stranki naložilo, naj predloži dokaze o „konkretnih in oprijemljivih“ učinkih izkrivljanja konkurence v okviru njenega položaja ter o tem, da jo izpodbijani akt neposredno zadeva, prešlo v presojo dejanskega stanja. S tem je izkrivilo pogoj neposrednega nanašanja.

3.    Tretji razlog

Če tožena stranka med postopkom trdi, da izpodbijanih odločb ni mogoče izpodbijati, ker jih ni mogoče šteti za dokončne, ker je preiskava še vedno v teku, je treba o tem vprašanju odločati pred odločanjem o drugih vprašanjih dopustnosti.

____________

1 Uredba Sveta (ES) 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 1, str. 339).