Language of document :

Överklagande ingett den 30 november 2018 av Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-profit Kft.) av det beslut som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 28 september 2018 i mål T-710/17, Lux-Rehab Non-Profit mot kommissionen

(Mål C-747/18 P)

Rättegångsspråk: ungerska

Parter

Klagande: Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.) (ombud: L. Szabó, ügyvéd)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

förklara att överklagandet kan tas upp till prövning och att det är välgrundat och, följaktligen, upphäva det beslut som meddelats av tribunalen (sjunde avdelningen) den 28 september 2018 i målet Lux-Rehab Non-Profit/kommissionen (T-710/17, ej publicerad, EU:T:2018:630), vilket delgavs den 2 oktober 2018,

återförvisa målet till tribunalen för prövning av andra och fjärde invändningen om rättegångshinder, och

förplikta svaranden i första instans att ersätta rättegångskostnaderna i första och andra instans, om domstolen inte återförvisar målet till tribunalen, för vilket fall klaganden yrkar att domstolen inte ska besluta om rättegångskostnaderna utan låta beslutet om rättegångskostnader anstå till dess slutlig dom meddelas.

Grunder och huvudargument

Första grunden

Sökanden anser sig ha hänvisat till skyddet för sina processuella rättigheter och anser sig därför vara att anse som en berörd part i den mån som sökandens talan avser ogiltigförklaring av ett beslut att inte göra invändningar enligt artikel 4.3 i förordning nr 659/19991 och att talan implicit avser tillvaratagandet av rättigheterna.

Andra grunden

När tribunalen tolkade en bilaga i ansökan genom vilken talan väcktes och på grundval av den tolkningen avgjorde talan i sak fanns det inte grund för antagandet att det inte åligger tribunalen att eftersöka och identifiera de grunder som sökanden åberopat i den bilagan.

Genom att kräva av sökanden att den förebringar bevis för en snedvridning av konkurrensen som är ”konkret och kännbar” för sökanden och således visar att den är direkt påverkad av den angripna rättsakten ändrade tribunalen bedömningen i sak. Därvid åsidosatte tribunalen villkoret avseende direkt påverkan.

Tredje grunden

I den mån svaranden under förfarandet gör gällande att det inte kan väckas talan mot de omtvistade besluten, eftersom de inte kan anses vara slutliga beslut med anledning av att undersökningen fortfarande pågår, bör denna fråga prövas av domstolen innan den prövar övriga användningar avseende rättegångshinder.

____________

1 Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (EGT L 83, 1999, s. 1).