Language of document :

Žaloba podaná dne 29. ledna 2019 – Evropská komise v. Italská republika

(Věc C-63/19)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: R. Lyal, F. Tomat, zmocněnci)

Žalovaná: Italská republika

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Italská republika tím, že uplatnila snížení spotřební daně na základě regionální právní úpravy přijaté regionem Furlandsko-Julské Benátsko, která stanoví systém příspěvků na benzín a naftu užívané jako pohonné hmoty v souvislosti s prodejem těchto výrobků obyvatelům regionu Furlandsko-Julské Benátsko, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článků 4 a 19 směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny1 .

uložit Italské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Regionální právní úprava přijatá regionem Furlandsko-Julské Benátsko zavedla systém příspěvků na benzín a naftu užívané jako pohonné hmoty v souvislosti s prodejem těchto výrobků obyvatelům regionu Furlandsko-Julské Benátsko. V tomto systému je v zásadě stanoveno, že při koupi pohonných hmot na čerpací stanici vyplatí provozovatelé čerpacích stanic pevně stanovenou částku (na litr), čímž se sníží cena, jež má být za pohonnou hmotu zaplacena. Regionální správa vrátí provozovatelům čerpacích stanic při koupi pohonných hmot příjemci částku takto vyplacenou.

Systematika směrnice 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny, vyžaduje jednotné zdanění určitého výrobku nebo použití na celém území každého členského státu. Tato zásada vyplývá z celkové logiky směrnice, zejména z bodů 5 a 15 jejího odůvodnění, jakož i ze znění ustanovení této směrnice a ze systematického výkladu všech jejích ustanovení. Od zásady, podle které každý členský stát musí stanovit jednotné zdanění určitého výrobku nebo použití, se lze odchýlit pouze v případech výslovně stanovených směrnicí. Směrnice 2003/96 obsahuje řadu ustanovení, která členským státům umožňují uplatňovat snížení úrovně zdanění, osvobození od daně, daňové rozlišení u některých výrobků nebo použití. Jedná se zejména o články 5, 7, 15, 16 a 17, jakož i o články 18 a 19 směrnice. Tato snížení, osvobození nebo rozlišení mohou být členskými státy uplatňována v souladu s podmínkami stanovenými v článku 6 směrnice. Posledně zmíněné ustanovení stanoví, že členské státy mohou poskytnout osvobození od daně nebo snížit úroveň zdanění přímo, prostřednictvím rozlišené sazby nebo vrácením celé částky daně nebo její části.

Podle Komise se v této věci jedná o snížení spotřební daně z pohonných hmot, jež není dovoleno směrnicí 2003/96/ES o zdanění energetických produktů.

Komise je tudíž názoru, že v projednávané věci Italská republika nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článků 4 a 19 směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny.

____________

1     Úř. věst. 2003, L 283, s. 51.