Language of document :

29. jaanuaril 2019 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Itaalia Vabariik

(kohtuasi C-63/19)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: R. Lyal, F. Tomat)

Kostja: Itaalia Vabariik

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Itaalia Vabariik alandas aktsiise Friuli-Venezia Giulia maakonna vastu võetud õigusnormide alusel, millega nähti ette mootorkütusena kasutatava bensiini ja diislikütuse maksustamise süsteem, seoses nende toodete müümisega Friuli-Venezia Giulia maakonna elanikele, siis on Itaalia Vabariik rikkunud kohustusi, mis tulenevad talle nõukogu 27. oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/96/EÜ, millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik1 artiklitest 4 ja 19;

mõista kohtukulud välja Itaalia Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Friuli-Venezia Giulia maakonna vastu võetud õigusnormidega kehtestati mootorkütusena kasutatava bensiini ja diislikütuse maksustamise süsteem, seoses nende toodete müümisega Friuli-Venezia Giulia maakonna elanikele. Nimetatud süsteem näeb sisuliselt ette, et hetkel, mil tanklas kütust ostetakse, arvestavad tankla käitajad maha fikseeritud summa (liitri kohta), vähendades kütuse hinda. Maakondlik haldur maksab tankla käitajatele tagasi summa, mille nad on kütuse ostjate ostu kohta maha arvestanud.

Direktiivi 2003/96/EÜ, millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik, ülesehitusest tulenevalt on nõutud, et iga liikmesriigi kogu territooriumil kehtiks ühetaoline maksustamistase toote ja kasutuskorra kohta. Niisugune põhimõte tuleneb direktiivi üldisest mõttest ja eesmärgist ning konkreetsemalt põhjendustes 5 ja 15 öeldust, direktiivi enda sätete sõnastusest ja tema kõigi sätete süsteemsest kogumina tõlgendamisest. Põhimõttest, mille kohaselt iga liikmesriik peab nägema ette ühetaolise maksustamistaseme toote ja kasutuskorra kohta, võib teha erandeid ainult kõnealuses direktiivis sõnaselgelt ettenähtud juhtudel. Direktiivis 2003/96 sisaldub rida sätteid, mis lubavad liikmesriikidel kohaldada teatud kindlate toodete või teatud kindlal eesmärgil kasutamise suhtes maksustamistaseme alandamist, maksuvabastusi või erisusi. Eelkõige on kõne all direktiivi artiklites 5, 7, 15, 16 ja 17, aga ka direktiivi artiklites 18 ja 19 sätestatu. Liikmesriigid võivad selliseid maksustamistaseme alandamisi, maksuvabastusi või erisusi kohaldada kooskõlas direktiivi artiklis 6 ettenähtud korraga. Viimatinimetatud normis on sätestatud, et liikmesriigid võivad käesoleva direktiiviga ettenähtud maksuvabastuse anda või maksustamistaset alandada otse, erinevate määrade kohaldamise kaudu või makstes tagasi kogu maksusumma või osa sellest.

Komisjoni hinnangul kujutab kõnesolev juhtum mootorkütuse aktsiisi alandamist, mis on vastuolus energiatoodete maksustamise direktiiviga 2003/96/EÜ.

Komisjon leiab seega, et kõnealusel juhtumil on Itaalia Vabariik rikkunud kohustusi, mis tulenevad talle nõukogu 27. oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/96/EÜ, millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik.

____________

1 ELT 2003, L 283, lk 51; ELT eriväljaanne 09/01, lk 405.