Language of document :

Kanne 29.1.2019 – Euroopan komissio v. Italian tasavalta

(asia C-63/19)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: R. Lyal ja F. Tomat)

Vastaaja: Italian tasavalta

Vaatimukset

On todettava, että Italian tasavalta ei ole noudattanut energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta 27.10.2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY1 4 ja 19 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se on soveltanut valmisteveron alennusta Regione Friuli-Venezia Giulian (Friuli-Venezia Giulian alue) alueellisen lainsäädännön nojalla, jossa säädetään moottoripolttoaineina käytettävien bensiinin ja dieselöljyn maksujärjestelmästä näiden tuotteiden myynnin osalta kyseisen alueen asukkaille.

Italian tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Friuli-Venezia Giulian alueen alueellisessa lainsäädännössä on otettu käyttöön moottoripolttoaineina käytettävien bensiinin ja dieselöljyn maksujärjestelmä näiden tuotteiden myynnin osalta kyseisen alueen asukkaille. Järjestelmässä säädetään pääasiallisesti, että otettaessa polttoainetta polttoainepumpusta huoltoasemien ylläpitäjät vahvistavat (litrakohtaisen) kiinteän summan alentaen näin polttoaineesta maksettavaa hintaa. Alueellinen viranomainen palauttaa huoltoasemien ylläpitäjille tällä tavoin vahvistetun summan edunsaajien tekemistä polttoaineostoista.

Energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta annetun direktiivin 2003/96/EY järjestelmä edellyttää kunkin jäsenvaltion koko alueella sovellettavaa yhtä verotasoa kullekin tuotteelle ja käyttötarkoitukselle. Tämä periaate pohjautuu direktiivin yleiseen tarkoitukseen ja etenkin sen johdanto-osan 5 ja 15 perustelukappaleeseen, sen säännösten sanamuotoon sekä sen kaikkien säännösten johdonmukaiseen tulkintaan. Periaatteesta, jonka mukaan kunkin jäsenvaltion on säädettävä yksi verotaso kullekin tuotteelle ja käyttötarkoitukselle, voidaan poiketa vain kyseisessä direktiivissä nimenomaisesti säädetyissä tilanteissa. Direktiivi 2003/96 sisältää joukon säännöksiä, joiden nojalla jäsenvaltiot voivat soveltaa verotasoja koskevia alennuksia tai vapautuksia taikka eriytettyjä verotasoja tietyille tuotteille tai tiettyihin käyttötarkoituksiin. Kyse on etenkin direktiivin 5, 7, 15, 16 ja 17 artiklasta sekä sen 18 ja 19 artiklasta. Jäsenvaltiot voivat toteuttaa nämä alennukset, vapautukset tai verotason eriyttämiset direktiivin 6 artiklan yksityiskohtaisten säännösten mukaisesti. Viimeksi mainitun säännöksen mukaan jäsenvaltiot voivat toteuttaa vapautukset tai alennukset joko suoraan, eriytetyn verokannan avulla tai palauttamalla koko perityn veron tai osan siitä.

Komission mukaan esillä olevassa asiassa on kyse moottoripolttoaineen valmisteveron alennuksesta, jota ei ole sallittu energiatuotteiden verotuksesta annetussa direktiivissä 2003/96/EY.

Komissio katsoo täten, ettei Italian tasavalta ole noudattanut energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta 27.10.2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY 4 ja 19 artiklan mukaisia velvoitteitaan esillä olevassa asiassa.

____________

1 EUVL 2003, L 283, s. 51.