Language of document :

2019. január 29-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság

(C-63/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: R. Lyal és F. Tomat meghatalmazottak)

Alperes: Olasz Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy az Olasz Köztársaság – mivel a Friuli-Venezia Giulia tartomány által elfogadott tartományi jogszabály alapján, amely térítési rendszert ír elő az üzemanyagként felhasznált benzinre és gázolajra, jövedékiadó-kedvezményt alkalmazott az e termékeknek a Friuli-Venezia Giulia tartománybeli illetőségű személyek számára történő értékesítései vonatkozásában – nem teljesítette az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelv1 4. és 19. cikkéből eredő kötelezettségeit;

az Olasz Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Friuli-Venezia Giulia tartomány által elfogadott tartományi jogszabály hozzájárulási rendszert vezetett be az üzemanyagként felhasznált benzinre és gázolajra az e termékeknek a Friuli-Venezia Giulia tartományban lakóhellyel rendelkező személyek számára történő értékesítései vonatkozásában. A rendszer lényegében előírja, hogy a töltőállomás-üzemeltetőknek az üzemanyagnak a benzinkútról való vételekor (literenként) egy meghatározott összeget kell téríteniük, így csökkentve az üzemanyagért fizetendő árat. A tartományi kormányzat visszatéríti a töltőállomás-üzemeltetőknek azt az összeget, amelyet a kedvezményezettek általi üzemanyag-vételek után térítettek.

A 2003/96/EK irányelvben szereplő rendszer, amely átszervezte az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretét, azt követeli, hogy minden tagállam teljes területén egységes legyen az adómérték termékenként és felhasználásonként. Ez az elv az irányelv átfogó logikájából, és különösen az (5) és (15) preambulumbekezdésben kifejtettekből, valamint közvetlenül az irányelvi rendelkezések megfogalmazásából és mindezen rendelkezések együttes rendszertani értelmezéséből következik. Eltérni azon elvtől, amely szerint mindegyik tagállamnak egységes adómértéket kell előírnia termékenként és felhasználásonként, csak azokban az esetekben lehet, amelyeket maga az irányelv kifejezetten szabályoz. A 2003/96 irányelv egy sor olyan rendelkezést tartalmaz, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az adómérték tekintetében meghatározott termékekre vagy felhasználásokra kedvezményt, mentességet vagy differenciálást alkalmazzanak. Különösen az irányelv 5., 7., 15., 16. és 17. cikkében, valamint a 18. és 19. cikkében foglalt rendelkezésekről van szó. Az ilyen kedvezményt, mentességet vagy differenciálást a tagállamok az irányelv 6. cikkében foglalt részletszabályok szerint alkalmazhatják. Ezen utolsó rendelkezés előírja, hogy a tagállamok a mentességet vagy kedvezményt szabadon megadhatják közvetlenül, eltérő adómérték révén vagy a megfizetett adó egészének vagy egy részének visszatérítésével.

A Bizottság szerint a szóban forgó esetben az üzemanyag jövedéki adójának olyan kedvezményéről van szó, amelyet nem enged meg az energiatermékek adóztatásáról szóló 2003/96/EK irányelv.

A Bizottság ezért úgy ítéli meg, hogy a szóban forgó esetben az Olasz Köztársaság nem teljesítette az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelv 4. és 9. cikkéből eredő kötelezettségeit.

____________

1 HL 2003. L 283., 51. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 405. o.