Language of document :

2019 m. sausio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Italijos Respublika

(Byla C-63/19)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama R. Lyal, F. Tomat

Atsakovė: Europos Komisija

Ieškovės reikalavimai

Konstatuoti, kad taikydama sumažintą akcizą remiantis Friulio–Venecijos Džulijos regiono priimtais regioniniais teisės aktais, kuriuose numatoma benzino ir dyzelinių variklių degalų apmokestinimo sistema, susijusi su šių produktų pardavimu Friulio–Venecijos Džulijos regiono gyventojams, Italijos Respublika neįvykdė savi įsipareigojimų pagal 2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyvos 2003/96/EB, pakeičiančios Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą1 4 ir 19 straipsnius.

Priteisti iš Italijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Friulio–Venecijos Džulijos regiono priimti regioniniai teisės aktai numato benzino ir dyzelinių variklių degalų apmokestinimo sistemą, susijusią su šių produktų pardavimu Friulio–Venecijos Džulijos regiono gyventojams. Sistemoje iš esmės numatyta, kad įsigijus degalų kolonėlėje degalinės operatoriai nustato fiksuotą sumą (už litrą) ir sumažina už degalus mokėtiną kainą. Regioninis administratorius gražina degalinių operatoriams nustatytą kainą už gavėjų atliktus degalų pirkimus.

Direktyvos 2003/96/EB, pakeičiančios Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą, sistema reikalauja, kad kiekvienos valstybės narės visoje teritorijoje būtų taikomas vienodas apmokestinimo lygis atsižvelgiant į produktą ir panaudojimą. Šis principas kyla iš šios direktyvos bendros sistemos, visų pirma iš jos 5 ir 15 konstatuojamųjų dalių ir šios direktyvos nuostatų formuluočių bei visų nuostatų sisteminio aiškinimo. Negalima nukrypti nuo principo, kad kiekviena valstybė narė turi numatyti apmokestinimo lygį, atsižvelgiant į produktą ir naudojimą, tik direktyvoje aiškiai numatytais atvejais. Direktyvoje 2003/96 yra nuostatų, kurios leidžia valstybėms narėms taikyti mažesnį mokestį, nuo jo atleisti ar diferencijuoti apmokestinimo lygį tam tikriems produktams ar tam tikriems naudojimo atvejams. Visų pirma tai yra Direktyvos 5, 7, 15, 16 ir 17 straipsniai, bei 18 ir 19 straipsniai. Šiuos sumažinimus, atleidimus, diferencijavimą gali įgyvendinti valstybės narės pagal Direktyvos 6 straipsnyje įtvirtintą tvarką. Šioje nuostatoje numatyta, kad valstybės narės gali atleisti nuo šioje direktyvoje nustatytų mokesčių ar juos sumažinti tiesiogiai, diferencijuojant normą arba grąžinant visą mokesčio sumą arba jos dalį.

Komisijos teigimu, šiuo atveju akcizai už variklių degalus buvo sumažinti pagal Direktyvą 2003/96/EB dėl energetikos produktų apmokestinimo neleistinu būdu.

Komisija mano, kad šiuo atveju Italijos Respublika neįvykdė savi įsipareigojimų pagal 2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyvos 2003/96/EB, pakeičiančios Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą 4 ir 19 straipsnius.

____________

1     OL L 283, p. 51; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 405.