Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 29 stycznia 2019 r. – Komisja Europejska / Republika Włoska

(Sprawa C-63/19)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: R. Lyal, F. Tomat, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Włoska

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie, że poprzez stosowanie obniżki stawki podatku akcyzowego na podstawie regionalnych przepisów przyjętych przez region Friuli-Wenecja Julijska, przewidujących system składek od benzyny i oleju napędowego stosowanych jako paliwo silnikowe dotyczący sprzedaży tych produktów mieszkańcom regionu Friuli-Wenecja Julijska, Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 4 i 19 dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej1 .

obciążenie Republika Włoska kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Regionalne przepisy wydane przez region Friuli-Wenecja Julijska wprowadziły system składek od benzyny i oleju napędowego stosowanych jako paliwo silnikowe dotyczący sprzedaży tych produktów mieszkańcom regionu Friuli-Wenecja Julijska. System ten przewiduje zasadniczo, że w chwili zakupu paliwa z dystrybutora prowadzący stację paliw powinni uiścić stałą kwotę (od litra), obniżając cenę należną za to paliwo. Regionalny organ administracji zwraca prowadzącym stacje paliw kwotę wypłaconą przy zakupach paliwa dokonanych przez uprawnione osoby.

Systematyka dyrektywy 2003/96/WE, w której dokonano restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej, wymaga, by na całym terytorium wszystkich państw członkowskich istniał jednolity poziom opodatkowania dla poszczególnych produktów i zastosowań. Zasada ta wynika z ogólnej ratio legis dyrektywy, a w szczególności z zapisów motywów 5 i 15, a także z brzmienia przepisów samej dyrektywy oraz wykładni systemowej całości tych przepisów. Od zasady, zgodnie z którą każde państwo członkowskie powinno ustanowić jednolity poziom opodatkowania dla poszczególnych produktów i zastosowań, można wprowadzić odstępstwo wyłącznie w przypadkach wyraźnie określonych w samej dyrektywie. Dyrektywa 2003/96 zawiera szereg przepisów upoważniających państwa członkowskie do stosowania obniżek, zwolnień lub zróżnicowania dotyczących poziomu opodatkowania dla określonych produktów lub zastosowań. Są to w szczególności przepisy art. 5, 7, 15, 16 i 17, a także art. 18 i 19 dyrektywy. Te obniżki, zwolnienia lub zróżnicowanie mogą być wprowadzane przez państwa członkowskie według zasad określonych w art. 6 dyrektywy. Ten przepis stanowi, że państwa członkowskie mogą przyznawać zwolnienia lub obniżki bezpośrednio albo przez zróżnicowaną stawkę, albo przez refundowanie całości lub części kwoty opodatkowania.

Zdaniem Komisji niniejszy przypadek stanowi obniżkę stawki akcyzy od paliwa silnikowego niedozwoloną przez dyrektywę 2003/96/WE dotyczącą opodatkowania produktów energetycznych.

Komisja podnosi więc, że w niniejszym przypadku Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 4 i 19 dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej.

____________

1     Dz.U. 2003, L 283, s. 51.