Language of document :

Žaloba podaná 29. januára 2019 – Európska komisia/Talianska republika

(vec C-63/19)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: R. Lyal, F. Tomat, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Talianska republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Talianska republika si tým, že uplatnila zníženie spotrebnej dane na základe regionálnej právnej úpravy prijatej regiónom Friuli Venezia Giulia, ktorá upravuje systém príspevkov na benzín a naftu použité ako motorové palivá v súvislosti s predajom týchto výrobkov obyvateľom regiónu Friuli Venezia Giulia, nesplnila svoje povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článkov 4 a 19 smernice Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny1 ,

zaviazať Taliansku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Regionálna právna úprava prijatá regiónom Friuli Venezia Giulia zaviedla systém príspevkov na benzín a naftu použité ako motorové palivá v súvislosti s predajom týchto výrobkov obyvateľom regiónu Friuli Venezia Giulia. Systém v podstate stanovuje, že pri kúpe paliva na čerpacej stanici prevádzkovatelia čerpacích staníc vyplatia stanovenú sumu (na liter), čím znížia cenu, ktorá sa má za palivo zaplatiť. Regionálna správa im pri kúpe paliva uskutočnenej príjemcami takto vyplatenú sumu vráti.

Štruktúra smernice 2003/96/ES o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny vyžaduje jednotné zdanenie určitého výrobku alebo určitého použitia na území každého členského štátu. Táto zásada vyplýva zo všeobecnej povahy smernice a najmä z jej odôvodnení 5 a 15 ako aj zo znenia tejto smernice a systematického výkladu všetkých jej ustanovení. Od zásady, že každý členský štát musí ustanoviť jednotné zdanenie určitého výrobku alebo určitého použitia, sa možno odkloniť iba v prípadoch výslovne upravených v smernici. Smernica 2003/96 obsahuje sériu ustanovení, ktoré umožňujú členským štátom uplatniť úľavy, oslobodenia alebo odlišné sadzby zdanenia pre určité výrobky alebo určitého použitia. Ide najmä o články 5, 7, 15, 16 a 17, ako aj články 18 a 19 smernice. Tieto úľavy, oslobodenia alebo odlišné sadzby môžu členské štáty uplatniť v súlade s podmienkami stanovenými v článku 6 smernice. Tento článok 6 stanovuje, že členské štáty môžu slobodne zavádzať oslobodenie od daní alebo daňové úľavy priamo, prostredníctvom odstupňovanej sadzby, alebo kompenzáciou celej výšky zdaňovania alebo jeho časti.

Podľa Komisie ide v prejednávanej veci o zníženie spotrebnej dane z paliva, ktoré smernica 2003/96/ES o zdaňovaní energetických výrobkov nepovoľuje.

Komisia teda v prejednávanej veci tvrdí, že Talianska republika si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článkov 4 a 19 smernice Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny.

____________

1 Ú. v. EÚ L 283, 2003, s. 51; Mim. vyd. 09/001, s. 405.