Language of document :

Tožba, vložena 29. januarja 2019 – Evropska komisija/Italijanska republika

(Zadeva C-63/19)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnik: R. Lyal, F. Tomat, agenta)

Tožena stranka: Italijanska republika

Predloga tožeče stranke

Ugotovi naj se, da Italijanska republika s tem, da je uporabila znižane stopnje trošarin na podlagi deželne zakonodaje, ki jo je sprejela dežela Furlanija – Julijska krajina, ki določa sistem prispevkov za bencin in plinsko olje, ki se uporabljata kot gorivo za motorje, v povezavi s prodajo takih proizvodov prebivalcem dežele Furlanije – Julijske krajine, ni izpolnila obveznosti, ki jih ima v skladu s členoma 4 in 19 Direktiva Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije1 .

Italijanski republiki naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Deželna zakonodaja, ki jo je sprejela dežela Furlanija – Julijska krajina, je uvedla sistem prispevkov za bencin in plinsko olje, ki se uporabljata kot gorivo za motorje, v povezavi s prodajo takih proizvodov prebivalcem dežele Furlanije – Julijske krajine. Sistem v bistvu določa, da morajo upravitelji bencinskih servisov v trenutku nakupa goriva na bencinski črpalki, plačati določen znesek (na liter), s čimer je znižana ceno, ki jo je treba plačati za gorivo. Deželna uprava upraviteljem bencinskih servisov povrne znesek, plačan za nakup goriva uporabnikov.

Sistematika Direktive 2003/96/ES, ki je prestrukturirala okvir Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije, zahteva, da mora na celotnem ozemlju vsake države članice za vsak proizvod in za vsako uporabo veljati enotna raven obdavčitve. To načelo izhaja iz splošne sistematike direktive in zlasti iz njenih uvodnih izjav 5 in 15, iz besedila določb te direktive in iz sistematične razlage vseh teh določb. Od načela, po katerem mora vsaka država članica zagotoviti enotno raven obdavčitve za vsak proizvod in za vsako uporabo, je mogoče odstopiti le v primerih, izrecno določenih s to direktivo. Direktiva 2003/96 vsebuje vrsto določb, na podlagi katerih lahko države članice uporabijo znižanja, izjeme ali razlikovanja od ravni obdavčitve glede določenih proizvodov ali določenih uporab. Gre predvsem za določbe členov 5, 7, 15, 16 in 17 ter člena 18 in 19 te direktive. Taka znižanja, izjeme in razlikovanja lahko države članice izvedejo z uporabo metodi z člena 6 te direktive. Ta določba določa, da lahko države članice uveljavijo izjeme ali znižanja ravni obdavčitve neposredno, z diferencirano davčno stopnjo, ali s povračilom celotnega ali delnega zneska davka.

Komisija meni, da zadevni primer pomeni znižanje stopenj trošarine na motorno gorivo, ki v skladu z Direktivo 2003/96/ES o obdavčitvi energentov ni dopustno.

Komisija zato meni, da Italijanska republika v tem primeru ni izpolnila obveznosti, ki jih ima v skladu s členoma 4 in 19 Direktive Sveta 2003/96/ES z dne 27. Oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije.

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 9, zvezek 1, str. 405.