Language of document :

Banco Santander, S.A. ja Santusa Holding, S.L.-i 25. jaanuaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda laiendatud koosseisus) 15. novembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-399/2011 RENV: Banco Santander ja Santusa versus komisjon

(kohtuasi C-53/19 P)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Apellandid: Banco Santander, S.A. ja Santusa Holding, S.L. (esindajad: advokaadid J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero, ja A. Lamadrid de Pablo)

Esimeses astmes hageja toetuseks menetlusse astujad: Hispaania Kuningriik, Saksamaa Liitvabariik ja Iirimaa

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellantide nõuded

Tühistada Üldkohtu 15. novembri 2018. aasta kohtuotsus;

Rahuldada tühistamishagi ja tühistada lõplikult vaidlusalune otsus; ja

Mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

15. novembril 2018 tegi Üldkohtu kohtuotsuse asjas T-399/11 RENV, Banco Santander, S.A.ja Santusa Holding, S.L. vs. Euroopa Komisjon,1 mille peale on esitatud käesolev apellatsioonkaebus. Kohtuotsusega jäetakse rahuldamata apellandi hagi Euroopa Komisjoni 28. oktoobri 2009. aasta otsuse2 peale, mis käsitleb „firmaväärtust“, mida reguleeritakse Hispaania äriühingu tulumaksu seaduse artikli 12 lõikes 5.

Apellatsioonkaebuse põhjenduseks esitab apellant ühe väite, mis puudutab vaidlustatud kohtuotsuses tehtud õigusnormi rikkumisi Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõike 1 tõlgendamisel seoses „valikulisuse“ mõistega.

Eelkõige on kassatsioonkaebuses väidetud, et vaidlustatud kohtuotsuses on tehtud viga:

kui määrati kindlaks valikulisuse analüüsi esimese faasi võrdlussüsteemi;

kui määrati kindlaks eesmärk, millest lähtuvalt võrrelda erinevaid faktilisi ja õiguslikke olukordi valikulisuse analüüsi teises faasis;

seetõttu on tehtud viga ka tõendamiskoormise määramisel ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamisel;

teise võimalusena analüüsis, mis puudutas väidetavat tõendi puudumist põhjusliku seose kohta ühelt poolt selle, et ettevõtjad ei saa välismaal ühineda, ja teiselt poolt välismaal osaluse omandamise vahel; ja

kolmanda võimalusena, kuna lükati tagasi võimalus eraldada meede seoses kontrolliprotsendiga.

Peale õiguslikult väära arutluskäigu kasutamise on vaidlustatud kohtuotsuses ka asendatud vaidlusaluse otsuse arutluskäigu mitu punkti kohtu enda omadega, mis on erinevad, pannes nii toime täiendavad õigusnormi rikkumised.

____________

1 15. novembri 2018. aasta kohtuotsus Banco Santander ja Santusa vs. komisjon (T-399/11 RENV, EU:T:2018:787).

2 Komisjoni 12. jaanuari 2011. aasta otsus firmaväärtuse amortiseerimise kohta välismaises äriühingus osaluse omandamisel C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07), mida Hispaania rakendas (teatavaks tehtud numbri K(2010) 9566 all) (ELT 2011, L 135, lk 1).