Language of document :

Överklagande ingett den 25 januari 2019 av Banco Santander, S.A. och Santusa Holding, S.L. av den dom som tribunalen (nionde avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 15 november 2018 i mål T-399/11 RENV, Banco Santander och Santusa mot kommissionen

(Mål C-53/19 P)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Banco Santander, S.A. och Santusa Holding, S.L. (ombud: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero och A. Lamadrid de Pablo, abogados)

Intervenienter till stöd för klaganden i första instans: Konungariket Spanien, Förbundsrepubliken Tyskland och Irland

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom av den 15 november 2018,

bifalla yrkandet om ogiltigförklaring och slutgiltigt ogiltigförklara det angripna beslutet, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Den 15 november 2018 meddelade tribunalen dom i målet T-399/11 RENV, Banco Santander, S.A. och Santusa Holding, S.L./Europeiska kommissionen(1 ) vilket är den dom som detta överklagande avser. I nämnda dom ogillades klagandens talan rörande Europeiska kommissionens beslut av den 12 januari 2011(2 ) om ”finansiellt mervärde” som regleras i artikel 12.5 i den spanska lagen om bolagsskatt.

Klaganden har till stöd för överklagandet anfört en enda grund som avser en felaktig rättstillämpning i den överklagade domen vid tolkningen av artikel 107.1 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, avseende begreppet selektivitet.

I synnerhet har klaganden gjort gällande att tribunalen i den överklagade domen gjorde fel i följande avseenden:

Vid fastställandet av referensramen i selektivitetsanalysens första etapp.

Vid fastställandet av det syfte mot bakgrund av vilket det olika faktiska och rättsliga omständigheterna skulle jämföras i selektivitetsanalysens andra etapp.

Följaktligen var även fördelningen av bevisbördan felaktig och proportionalitetsprincipen tillämpades felaktigt.

I andra hand, vid tribunalens analys av den påstådda bristen på bevis på kausaliteten mellan omöjligheten för företag att genomföra gränsöverskridande företagsförvärv och förvärv av andelar i utlandet,

I andra hand, genom att utesluta att åtgärden kunde avskiljas på grundval av hur många procent som kontrollerades.

Utöver att tribunalens juridiska resonemang är felaktigt har tribunalen på flera punkter ersatt resonemanget i beslutet med sitt eget, vilket innebär ytterligare felaktig rättstillämpning.

.

____________

(1 ) Dom av den 15 november 2018, Banco Santander och Santusa Holding/kommissionen (T-399/11 RENV, EU:T:2018:787)

(2 ) Kommissionens beslut 2011/282/EU av den 12 januari 2011 om [skattemässig avskrivning av] finansiellt mervärde vid förvärv av aktieinnehav i utländska företag nr C 45/07 (f.d. NN 51/07, f.d. CP 9/07) som Spanien har genomfört (EUT L 135, 2011, s. 1).