Language of document :

Преюдициално запитване от Landgericht Koblenz (Германия), постъпило на 6 декември 2018 г. — Stadtwerke Neuwied GmbH/RI

(Дело C-765/18)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landgericht Koblenz

Страни в главното производство

Ищец и ответник по насрещен иск: Stadtwerke Neuwied GmbH

Ответник и ищец по насрещен иск: RI

Преюдициални въпроси

Следва ли член 3, параграф 3 във връзка с приложение A, букви б) и в) от Директива 2003/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2003 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и [за] отменяне на Директива 98/30/ЕО1 да се тълкува в смисъл, че непредоставянето на потребителите на природен газ на навременна и директна информация относно предпоставките, причините и обхвата на предстоящо изменение на тарифите за доставка на природен газ е пречка за действителността на подобно изменение на тарифата?

При положителен отговор на първия въпрос:

Следва ли член 3, параграф 3 във връзка с приложение A, букви б) и в) от Директива 2003/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2003 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и [за] отменяне на Директива 98/30/ЕО да се прилага пряко от 1 юли 2004 г. спрямо предприятие доставчик, което е частноправен субект (дружество с ограничена отговорност по германското право GmbH), тъй като от гледна точка на съдържанието си посочените разпоредби са безусловни и следователно могат да се прилагат без друг акт за транспониране, предоставяйки на гражданина права спрямо организация, която независимо от своята частноправна организационна форма се контролира от държавата, тъй като държавата е единственият собственик на дяловете в капитала на предприятието?

____________

1 OB L 176, 2003 г., стр. 57; Специално издание на български език, 2007 г., глава 12, том 2, стр. 80.