Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Koblenz (Německo) dne 6. prosince 2018 – Stadtwerke Neuwied GmbH v. RI

(Věc C-765/18)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landgericht Koblenz

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Stadtwerke Neuwied GmbH

Žalovaný: RI

Předběžné otázky

Musí být čl. 3 odst. 3 ve spojení s přílohou A písm. b) a c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ES ze dne 26. června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 98/30/ES1 vykládán v tom smyslu, že pokud není odběratel plynu informován včas a přímo o podmínkách, důvodech a rozsahu nadcházející změny sazby za dodávky plynu, brání to platnosti takových změn sazby?

V případě kladné odpovědi na tuto otázku:

Je článek 3 odst. 3 ve spojení s přílohou A písm. b) a c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ES ze dne 26. června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 98/30/ES, přímo použitelný od 1. července 2004 ve vztahu k dodavatelskému podniku, který je založen podle soukromého práva (jako německá společnost GmbH), protože uvedená ustanovení této směrnice jsou z hlediska svého obsahu bezpodmínečná, a lze je tak použít, aniž by k tomu bylo zapotřebí prováděcího aktu, a občanovi přiznávají práva vůči organizaci, která je přes svou soukromoprávní formu podřízena státu, neboť stát je jediným podílníkem tohoto podniku?

____________

1 Úř. věst. 2003, L 176, s. 57.