Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgerichts Koblenz (Tyskland) den 6. december 2018 – Stadtwerke Neuwied GmbH mod RI

(Sag C-765/18)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Landgerichts Koblenz

Parter i hovedsagen

Sagsøger og sagsøgt vedrørende modkravet: Stadtwerke Neuwied GmbH

Sagsøgt og sagsøger vedrørende modkravet: RI

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 3, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/55/EF af 26. juni 2003 om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 98/30/EF 1 sammenholdt med litra b) og c) i bilag A hertil fortolkes således, at manglende direkte underretning af gaskunder med passende varsel om betingelser for, anledning til og omfanget af en forestående ændring af tarifferne for gasforsyning er til hinder for, at en sådan tarifændring er gyldig?

Såfremt dette spørgsmål besvares bekræftende:

Er artikel 3, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/55/EF af 26. juni 2003 om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 98/30/EF sammenholdt med litra b) og c) i bilag A hertil umiddelbart anvendelig over for et privatretligt selskab (anpartsselskab efter tysk ret) fra den 1. juli 2004, fordi de nævnte bestemmelser i dette direktiv ud fra et indholdsmæssigt synspunkt er ubetingede og således kan anvendes uden yderligere gennemførelsesforanstaltninger og indrømmer borgeren rettigheder over for et organ, der på trods af sin privatretlige juridiske form er undergivet statslig myndighed, eftersom staten er eneste anpartshaver i selskabet?

____________

1     EUT 2003, L 176, s. 57.