Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Koblenz (Nemčija) 6. decembra 2018 – Stadtwerke Neuwied GmbH/RI

(Zadeva C-765/18)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landgericht Koblenz

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in tožena stranka v postopku z nasprotno tožbo: Stadtwerke Neuwied GmbH

Tožena stranka in tožeča stranka v postopku z nasprotno tožbo: RI

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 3(3) v povezavi s Prilogo A, točki (b) in (c), k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/55/ES1 z dne 26. junija 2003 o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 98/30/ES (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 12, zvezek 2, str. 230) razlagati tako, da opustitev pravočasne in neposredne obvestitve odjemalcev zemeljskega plina o pogojih, razlogih in obsegu predvidene spremembe tarif za dobavljeni zemeljski plin nasprotuje veljavnosti takšne spremembe tarif?

2.    Če je odgovor na to vprašanje pritrdilen:

Ali se lahko člen 3(3) v povezavi s Prilogo A, točki (b) in (c), k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/55/ES z dne 26. junija 2003 o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 98/30/ES od 1. julija 2004 neposredno uporablja zoper dobavitelja, ki ima pravno organizacijsko obliko zasebnega prava (nemška d.o.o.), ker so navedene določbe te direktive z vidika vsebine nepogojne, tako da jih je mogoče uporabiti brez nadaljnjega akta o prenosu, državljanu pa podeljujejo pravice v razmerju do subjekta, ki je kljub zasebnopravni organizacijski obliki pod nadzorom države, saj je ta edina lastnica njegovih deležev?

____________

1     UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 2, zvezek 13, str. 13.