Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Koblenz (Tyskland) den 6 december 2018 – Stadtwerke Neuwied GmbH mot RI

(Mål C-765/18)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgericht Koblenz

Parter i det nationella målet

Klagande och motpart: Stadtwerke Neuwied GmbH

Motpart och klagande: RI

Tolkningsfrågor/Giltighetsfrågor

Ska artikel 3.3 jämförd med punkterna b och c i bilaga A till Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/55/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 98/30/EG 1 tolkas så, att underlåtenhet att i god tid direkt informera gaskunder om villkoren och skälen för samt omfattningen av en förestående ändring av tarifferna för gasleveranser leder till att nämnda ändring inte får verkan?

Om fråga 1 besvaras jakande:

Är artikel 3.3 jämförd med punkterna b och c i bilaga A till Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/55/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 98/30/EG sedan den 1 juli 2004 direkt tillämplig på ett privaträttsligt bildat allmännyttigt företag (såsom ett tyskt aktiebolag) med anledning av att nämnda direktivbestämmelser till sitt innehåll är ovillkorliga och således kan tillämpas utan att någon rättsakt för införlivande antagits, samt ger medborgare rättigheter gentemot ett organ som trots sin privaträttsliga form kontrolleras av staten eftersom den sistnämnda är ensam aktieägare i företaget?

____________

1 EUT L 176, 2003, s. 57