Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 11 януари 2019 г. — WM/Stadt Frankfurt am Main

(Дело C-18/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof

Страни в главното производство

Касатор: WM

При участието на: Stadt Frankfurt am Main

Преюдициален въпрос

Допуска ли член 16, параграф 1 от Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни1 национална уредба, съгласно която задържането на чужденец с цел обезпечаване на извеждането му извън територията на държавата може да бъде изпълнено в обикновен затвор, ако чужденецът представлява значителна опасност за здравето и живота на други лица или за вътрешната сигурност като значимо обществено благо, при положение че задържаното лице с цел извеждане извън територията на държавата и в този случай се настанява отделно от лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода?

____________

1 ОВ L 348, 2008 г., стр. 98.