Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 11. ledna 2019 – WM v. Stadt Frankfurt am Main

(Věc C-18/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerichtshof

Účastníci původního řízení

Navrhovatel v řízení o kasačním opravném prostředku: WM

Zúčastněný orgán: Stadt Frankfurt am Main

Předběžná otázka

Brání čl. 16 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí1 (Úř. věst. 2008, L 348, s. 98) vnitrostátní právní úpravě, podle níž lze zajištění za účelem vyhoštění v případech, kdy cizinec představuje závažné nebezpečí pro zdraví a život třetích osob nebo pro významné právem chráněné zájmy vnitřní bezpečnosti, vykonat v běžných věznicích, přičemž osoba zajištěná za účelem vyhoštění musí být i v tomto případě oddělena od osob ve výkonu trestu odnětí svobody?

____________

1 Úř. věst. 2008, L 348, s. 98.