Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 11.1.2019 – WM v. Stadt Frankfurt am Main

(asia C-18/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: WM

Viranomainen, jota asia koskee: Stadt Frankfurt am Main

Ennakkoratkaisukysymys

Onko jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi 16.12.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/115/EY1 16 artiklan 1 kohta esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan säilöönotto maastapoistamista varten voidaan toteuttaa vankilamajoituksessa, jos ulkomaalainen on huomattava uhka kolmansien hengelle ja terveydelle tai sisäiseen turvallisuuteen liittyville merkittäville oikeushyville, kun maastapoistamista varten säilöönotettu henkilö pidetään myös tässä tapauksessa erillään vangeista?

____________

1 EUVL 2008, L 348, s. 98.