Language of document :

Определение на председателя на Съда от 11 януари 2019 г. (преюдициално запитване, отправено от Handelsgericht Wien — Австрия) — Austrian Airlines AG/MG, NF

(Дело C-566/18)1

Език на производството: немски

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 OВ C 455, 17.12.2018 г.